WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Escape From New York! New Garde Now 2014

TAYLOR_The Lookers_2014_collaged painted paper, veneer, and giclee_127 x 101.5 cm_800.jpg
Alison Elizabeth Taylor: ”The Lookers” 2014, collaged painted paper, veneer, and giclee, 127 x 101.5 cm

Escape from New York! New Garde Now


Alison Elizabeth Taylor
Kristen Schiele
Rachel Schmidhofer
Robin Williams
 
To kløgtige mænd har lagt en plan, fire talentfulde kvindelige kunstnere er flygtet fra New York og Gallery Poulsen har åbnet dørene på vid gab til et brag af en efterårsudstilling. Med ”Escape from New York! New Garde Now” præsenterer vi fire nye spændende navne; Alison Elizabeth Taylor, Kristen Schiele, Rachel Schmidhofer og Robin Williams.

De er alle nøje udvalgt af Eric White og Morten Poulsen, der har kurateret udstillingen med et soleklart mål – at sende New Yorks mest talentfulde kunst-fortrop i eksil i Danmark for en stund, så vi også kan nyde godt af dette særlige selskab herovre.

De fire kvinder har flere ting til fælles: de holder til på kunstscenen i New York, de har en overbevisende og undersøgende tilgange til deres medier, og så præsenterer de virkeligheden for os på en farverig, iøjnefaldende og alternativ måde. Værkerne får os til at spærre øjnene ekstra godt op, så vi ser verden og hverdagen i et nyt perspektiv. En effekt som kun den bedste og mest forførende garde kan skabe.

Alison Elizabeth Taylor skaber fantastiske og imponerende værker primært i træ. Fremgangsmåden er lånt fra teknikken intarsia (også kaldet dekupørarbejde), der bedst kan beskrives som en collage af små finér-udklip – en stilart og udsmykningsform, der kan spores helt tilbage til Egyptens oldtid. Taylor sender os dog på overlegen vis direkte op til samtiden både gennem sit motivvalg og gennem sin eksperimenterende måde at gribe træet an på. Værkerne har en intens stoflighed via træet og et illusorisk perspektiv, som skabes ved at tilføje oliemaling. Det traditionsrige håndværk får her et alvorligt spark bagi og viser os, hvor detaljerigt, dybt og tryllebindende et maleri i træ kan være.

Collagen er også sat i spil hos Kristen Schiele, der på farverig og dynamisk vis kombinerer olie, akryl og silketryk inden for samme værk. Schieles kompositioner er komplicerede og levende idet, de hele tiden danner nye rum i rum, som kontinuerligt viser sig for øjet. Motiverne er i bevægelse, og bedst som man lige har identificeret en væg i baggrunden af et rum, bliver samme element til en græsplæne mellem en række træstammer. Vi befinder os i fantasifulde rum, som vi ikke er vant til at opholde os i. Schiele bedrager os uden slinger i valsen, og jo flere gange øjet snydes, jo bedre føles det paradoksalt nok.

Apropos synsbedrag, så er Robin Williams oliemalerier i en klasse for sig. Her bliver vi i udpræget grad udsat for trompe l’oeil, fransk for øjets bedrag, gennem Williams fænomenale evne til at gengive nøje konstruerede stilleben-motiver. Opstillinger med potteplanter, vaser og menneskeskikkelser, kombineres med spejle, skygger og ikke mindst en kraftig lyssætning, der samlet skaber uhyre komplekse motiver. Kun fotografiet synes tilstrækkeligt som medie til at forevige en sådan kompleks komposition, men Williams værker modbeviser uden tvivl den teori. Hun behersker til fulde oliemaleriets særlige evne til at skabe rum på et helt og aldeles fladt lærred, og vi kan ikke andet end forbavses og forundres over denne hyperrealisme.

Det fjerde ben i kvartetten er Rachel Schmidhofer, der er det ekspressive og sprudlende bidrag. Schmidhofer påfører lærredet ufortyndet oliemaling (impasto) og fjerner det igen med fingrene, hvilket vækker hverdagsmotiver af sminkebord og husdyr til livs. Teknikken er umådelig udtryksfuld og giver værkerne en tekstur og livlighed, som sætter nogle af hjemmets dagligdagsobjekter, som akvariet, bodylotion og plakater i forgrunden. Schmidhofer viser os det enkle i livet på en kompliceret måde. Det hjemlige og almindelige bliver foreviget i disse relief-lignende værker, hvor smukke spor fra kunstnerens hånd heldigvis ikke er glattet ud. Schmidhofers ekspressionisme er gennemført, farvestrålende og svær at holde øjnene fra.

Udstillingen, der er skabt af disse fire talentfulde kunstnere, udfordrer konstant øjet. Der er hele tiden nye vinkler, nye figurer, nye nuancer og ikke mindst nye fortællinger, som dukker op og forundrer. Med disse fire kvinder på fri fod i Gallery Poulsen er det svært, ikke at forlade galleriet med et fængslende æstetisk indtryk på nethinden.
 
Flere af kunstnerne og medkurator Eric White vil være tilstede til ferniseringen.
Kontakt galleriet på + 45 3333 9396 / info@gallerypoulsen.com for mere information og interview.

Velkommen!
 

Escape from New York! New Garde Now


Alison Elizabeth Taylor
Kristen Schiele
Rachel Schmidhofer
Robin Williams
 
Two clever men have made a plan, four talented female artists have fled New York, and Gallery Poulsen has opened the doors for an exceptional show this fall. With “Escape from New York! New Garde Now” we present four new and interesting names: Alison Elizabeth Taylor, Kristen Schiele, Rachel Schmidhofer, and Robin Williams.

The artists have been hand-picked with a discriminating eye by Eric White and Morten Poulsen, who have curated the show with one clear goal – to send the most talented art-vanguard in exile for a while here in Denmark, so we have the opportunity to enjoy this special company too.

These four women have several things in common: they are a part of the New York art scene, they have a convincing and explorative approach to their media, and then they present reality in a colorful, eye-catching, and alternative way. The works really make us open our eyes and let us see the world and everyday life with a new perspective. It is an effect that only the best and most seductive guard can create!

Alison Elizabeth Taylor makes fantastic and impressive works primarily in wood. The work borrows from the technique intarsia (wood inlay), which can be described as a collage of myriads of veneers – a stylized and decorative art form which can be traced all the way back to ancient Egypt. However, in an exciting way, Taylor sends us directly up to present times through her subject of figuration and through her innovative approach to the wood. The works have an intense texture through the wood, and an illusory perspective enabled by adding oil paint. The traditional craft really gets a serious kick in the butt and shows us how detailed, deep, and mesmerizing a painting in wood can be.

The collage is also brought into play by Kristen Schiele, who combines oil, acrylic, and silkscreen in a very colorful and dynamic way. Schiele’s compositions are complex and vibrant because they continuously create new spaces within spaces for the eye. The motives are moving, and just as you have identified a wall in the back of a room, the same element becomes a lawn between several tree trunks. We are placed in imaginative and dream-like spaces that we’re not used to be in. Schiele deceive us without a hitch. The more it happens, the better it feels paradoxically.

Speaking of optical illusion, Robin Williams is in a class of her own. Here we really get exposed to trompe l’oeil, French for ‘the eye’s deceits’. Williams has a phenomenal ability to depicting constructed still life motifs. Arrangements with potted plants, vases, and human figures, combined with mirrors, shadows, and a strong light setting, all together create extremely complex motifs. Only the photograph seems adequate as a medium to perpetuate such a complex composition, but Williams’ works disprove that fact without a doubt. Extensively she masters the oil painting’s special capability to create space on a totally flat canvas. We can not resist being surprised and amused by this hyperrealism.

The fourth leg in this quartet is Rachel Schmidhofer, who is the expressive and exuberant contribution. Schmidhofer both adds undiluted oil paint (impasto) to the canvas and removes it with her fingers, which conjures everyday motifs of dressing tables and pets to life. The technique is extremely expressive and gives the works a texture and vividness, which brings the home’s everyday objects like the aquarium, moisturizer, and posters to the foreground. Schmidhofer shows us the simple things in life in a very complicated way. The domestic and the ordinary becomes perpetuated in these relief-like works, where beautiful traces from the artist’s hands are not smoothed out, much to our delight. Schmidhofer’s expressionism is acute, colorful, and hard to keep your eyes off.

This show “Escape from New York! New Garde Now”, made by the four talented artists above, challenges the eye continuously. There are new angles, new figures, new colors og above all new stories, constantly emerging and surprising. With these four women on the loose in Gallery Poulsen, it’s difficult not to leave the gallery without a captivating aesthetic impression on your retina.

Several of the artists and co-curator Eric White will be present at the opening.
Contact the gallery at + 45 3333 9396 / info@gallerypoulsen.com for more information and interview.

Welcome!
 

Escape From New York! New Garde Now

Alison Elizabeth Taylor (US), Kristen Schiele (US), Rachel Schmidhofer (US), Robin Williams (US)
26.09 - 08.11
Opening Reception Friday 26.09 from 4-6pm

See available works

See installation viewGallery Poulsen_logo.jpg


Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V. 
Tlf. +45 4015 5588 // +45 3333 9396
  
www.gallerypoulsen.com
info@gallerypoulsen.com 

Opening hours: Tuesday through Friday 12 - 17.30, Saturday 11 - 15 or by apointment

 

 

Press photos in high res:

SCHIELE_Hunting for Gems_2014_acrylic, oil, silkscreen on canvas_96.5 x 112 cm_800.jpg
Kristen Schiele: ”Hunting for Gems” 2014
Acrylic, oil, silkscreen on canvas, 96.5 x 112 cm


SCHMIDHOFER_Sun-in_2014_oil on panel_76 x 102 cm_800.jpg
Rachel Schmidhofer: ”Sun-in” 2014
Oil on panel, 76 x 102 cm


WILLIAMS_Still Life_2014_oil on canvas stretched on panel_152 x 122 cm_800.jpg
Robin Williams: ”Still Life” 2014
Oil on canvas stretched on panel, 152 x 122 cm


TAYLOR_The Lookers_2014_collaged painted paper, veneer, and giclee_127 x 101.5 cm_800.jpg
Alison Elizabeth Taylor: ”The Lookers” 2014
Collaged painted paper, veneer, and giclee, 127 x 101.5 cm
Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007