WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017
 
 
Webflyer Pulse Miami.jpg


Gallery Poulsen på Pulse Miami Beach 2017


Efter adskillige fortræffelige år med formidable kunstværker og fantastiske oplevelser, er det med stor gensynsglæde, at Gallery Poulsen atter sætter kursen mod Pulse Miami Beach for at vise den absolutte crème de la crème af levende fortællinger, knivskarpe kompositioner og kunstnerisk håndværk, repræsenteret i mesterværker af Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Mi Ju, John Jacobsmeyer, Christian Rex van Minnen og William Powhida.

Til dette års Pulse Miami Beach har vi skabt en enestående visionær installation af værker med en altoverskyggende politisk agenda! Foruden at besidde helt mageløse og gennemslagskraftige udtryk, har kunstnerne det til fælles, at de i samspil med hinanden skaber en spektakulær udstilling, der giver enhver, der kommer ind i standen, oplevelsen af at træde direkte ind i samtlige kunstakademiers lærebøger i maleri! Hvert eneste penselstrøg og hver enkelt linje er fuldstændigt perfektionistisk og minutiøst udført. Ikke ét strejf er tilfældigt.

Hver af disse seks kunstnere er nøje udvalgt til dette års messestand, da de alle besidder en helt unik fremsynethed indenfor genren af traditionelt figurativt maleri. Det vi i standen bliver mødt af er ikke blot et imponerende kunstnerisk håndværk, men værkerne agerer de kanaler, hvorigennem kunstnerne hver især belyser og fortolker den samtid, vi står midt i. Et sublimt lag af fortryllende detaljer ligger som et forfinet visuelt slør, som mere eller mindre eksplicit dækker over et stykke samtidshistorie, som fremtiden vil skue tilbage mod og erindre de sociale, økonomiske og ikke mindst politiske problemstillinger, verden står overfor netop nu.

William Powhida revser magtstrukturen i både kunstverdenen såvel som det internationale politiske landskab i sin serie af overdimensionære notesblokke af kritiske og filosofiske overvejelser. New York Times beskriver ham som en af vor tids skarpeste og mest satiriske kunstnere, der med sine sydende spidse kommentarer til de politiske hanekampe ikke lægger fingrene imellem. Intet undslipper hans skarpe tunge. De bevidste og til tider systematisk ødelæggende kulturkampe er ligeledes en problemstilling, der i meget høj grad optager og præger Nicola Verlatos storladne mytiske værker, der gennem maleriske historiske kampscener legemliggør ikonoklastiske konflikter og dramatiske opgør. 

Fra de ydre katastrofer til de inderste fundamentale dele af den menneskelige tilstand, illustrerer Jean-Pierre Roy såvel som Christian Rex van Minnen en poetisk og dybtgående indre konflikt, der trækker dybe spor gennem fortiden og fremtiden. Jean-Pierre Roys ansigtsløse kæmper bærer på historiens massive tyngde som et tungt åg, mens Christian Rex van Minnens groteske portrætter vidner om en indre råddenskab, der langsomt fortærer skønheden.

Som en glødende historiefortæller, åbner John Jacobsmeyer helt op for sin parallelverden, hvor grænsen mellem den digitale og fysiske virkelighed er udvisket, og skæbnesvangre situationer opstår, hvor ungdommens kådhed kan få fatale konsekvenser. Mindst ligeså ustyrlig og ubegribelig er naturen i Mi Jus forunderlige, poetiske værker, overvældet af farver, blomster og insekter, der skaber en sitrende bevægelse som refererer direkte til hendes personlige erindring om hjemlandet Sydkoreas pulserende kultur. 

Tøv ikke med at træde indenfor i stand N-105 og oplev seks nådesløst dygtige kunstnere, der tilsammen har skabt en tankevækkende udstilling, der er et museumsrum værdigt.

Kontakt galleriet på info@gallerypoulsen.com eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.
 

 
After several splendid years of formidable artworks and amazing experiences, it is with great excitement that Gallery Poulsen yet again sets the sails towards Pulse Miami Beach to show the absolute crème de la crème of vivid storytelling, sharp composition and artistic craftsmanship, represented in the masterpieces of Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Mi Ju, John Jacobsmeyer, Christian Rex van Minnen and William Powhida.

For this year’s Pulse Miami Beach, we have created an outstanding visionary installation of works with a predominant political agenda! In addition to possessing utterly magic and profound visual expressions, our artists have jointly created a spectacular exhibition that gives anyone who enters the booth the opportunity to step directly into each and every art academy's textbook in painting! Each brush stroke and each line is completely perfectionist and meticulously done. Not one touch is random.

Each of these six artists has been carefully selected for this year's fair, as they all possess a unique visual foresight within the genre of traditional figurative painting. What we are met by is not only an impressive artistic craft, but also, the artworks act as the channels through which each artist explores and interprets our current period of time. A sublime layer of enchanting details sets like a refined visual veil, which more or less explicitly covers a piece of contemporary history that the future will revert to and recall the social, economic and not least political issues the world is facing right now.

William Powhida lashes out at the power structure of both the art world and the international political landscape in his series of oversized notebooks of critical and philosophical cogitation. The New York Times describes him as one of our most trenchant and acerbic political artists, with his sizzling sharp comments to the political cockfights, not holding anything back. Nothing escapes his sharp tongue. The conscious and at times systematically destructive cultural struggles are also an issue that very much captures and influences Nicola Verlato's grandiose mythical works, embodying iconoclastic conflicts and dramatic wars through painted historical battle scenes.

From external disasters to the innermost fundamental parts of the human condition, Jean-Pierre Roy, as well as Christian Rex van Minnen, illustrates a poetic and profound inner conflict that draws deep traces through the past and the future. Jean-Pierre Roy's faceless giants bear the massive weight of history as a heavy yoke, while Christian Rex van Minnen's grotesque portraits testify to an inner rot that slowly devours all beauty.

As an avid storyteller, John Jacobsmeyer completely opens up his parallel world where the boundary between digital and physical reality is blurred and fateful situations arise where youthful playfulness can have fatal consequences. Just as conspicuous and savage is the nature of Mi Jus's marvelous, poetic works, overwhelmed by colors, flowers and insects, creating a staggering movement that refers directly to Mi Ju’s personal memory of the vibrant culture of her homeland South Korea.

Do not hesitate to step into booth N-105 and experience six mercilessly skilled artists who have created a thought-provoking show that could easily pass as a museological exhibition.

Contact the gallery at info@gallerypoulsen.com or phone + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information


Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 in booth N-105:

Jean-Pierre Roy (US), born 1974, Santa Monica, CA, lives and works in Brooklyn, NY
Nicola Verlato (IT)
, born 1965, Italy, lives and works in Los Angeles, CA
William Powhida (US)
, born 1976, New York, NY, lives and works in New York
Christian Rex van Minnen (US)
, born 1980, Providence, RI, lives and works in New York
Mi Ju (KOR), born 1983, Daegu
, South Korea, lives and works in New York
John Jacobsmeyer (US)
, born 1964, Ann Arbor, Michigan, lives and works in New York 

Dates:
December 7-10, 2017

Location:
Indian Beach Park
4601 Collins Ave
Miami Beach, FL 33140

Practical informationPress photos in high res:

Christian Rex van Minnen_Harder Freer Darker Lover_2017_oil on linen on panel_193 x 160 x 5 cm_76 x 63 x 2 in_800.jpg                                          Christian Rex van Minnen_Camobro Don't Like Gettin' Looked At_2017_oil on linen_132 x 183 x 4 cm_52 x 72 x 1.5 in_800.jpg
Christian Rex van Minnen:                                              Christian Rex van Minnen:
“Harder Freer Darker Lover" 2017                                  ”Camobro Don't Like Gettin' Looked At” 2017
Oil on linen on panel                                                           Oil on linen
193 x 160 x 5 cm, 76 x 63 x 2 in                                         132 x 183 x 4 cm, 52 x 72 x 1.5 in


Jean-Pierre Roy_Landscape with Illusory Correlation_2017_oil on panel_191 x 140 cm_75 x 55 in_800.jpg                                               Jean-Pierre Roy_Landscape with Divergent Perceptual Reference Frames_2017_oil on linen_191 x 140 cm_75 x 55 in_800.jpg
Jean-Pierre Roy:                                                              Jean-Pierre Roy:
"Landscape with Illusory Correlation" 2017                 "Landscape with Divergent Perceptual Reference Frames" 2017
Oil on panel                                                                        Oil on linen
191 x 140 cm, 75 x 55 in                                                    191 x 140 cm, 75 x 55 in
 

Nicola Verlato_Shamans_2017_oil on linen_170 x 170 cm_67 x 67 in_800.jpg                             Nicola Verlato_Shaman no. 3_2017_oil on linen_75 x 100 cm_30 x 39 in_800.jpg
Nicola Verlato:                                                                Nicola Verlato:
"Shamans" 
2017                                                             “Shaman no. 3” 2017
Oil on linen                                                                       Oil on linen
170 x 170 cm, 67 x 67 in                                                  75 x 100 cm, 30 x 39 in


William Powhida_Wait (What Was that Artsy)_2017_ acrylic on paper on aluminum_112 x 140 cm_44 x 55 in_800.jpg                                            Mi Ju_Coral Sea_2017_acrylic on canvas and cut-out paper_178 x 152 cm_70 x 60 in_800.jpg
William Powhida:                                                      Mi Ju:
"Wait (What Was that Artsy?)" 2017.                       "Coral Sea” 2017
Acrylic on paper on aluminum                                     Acrylic on canvas and cut-out paper
112 x 140 cm, 44 x 55 in                                              178 x 152 cm, 70 x 60 in
 

John Jacobsmeyer_Crystal Flight_2017_oil on paper_102 x 127 cm_40 x 50 in_800.jpg                         John Jacobsmeyer_Chariot_2017_oil on aluminum_152 x 152 x 5 cm_60 x 60 x 2 in_800.jpg
John Jacobsmeyer:                                       John Jacobsmeyer:
"Crystal Flight"
 2017                                     "Chariot" 2017
Oil on paper                                                     Oil on aluminum
102 x 127 cm, 40 x 50 in                                 152 x 152 x 5 cm, 60 x 60 x 2 in
 
Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007 Fours Fridays Groupshow 2007