WELCOME to GALLERY POULSEN COPENHAGEN Artists Exhibitions Poulsen Edition Contact, mailing list & opening hours About Gallery Poulsen Catalogues News Art Fairs
You are here:
Exhibitions Current & Previous Exhibitions
Peter Ravn - He Chose The Wrong Career

700_PeterRavn COMPANY.jpg
 
Pressemeddelelse:

Peter Ravn kalder sin nye udstilling HE CHOSE THE WRONG CAREER. Udskift ’career’ med ’wife’, ’education’ eller blot ’road’, og pointen står klart, som i en opdateret version af den amerikanske digter Robert Frosts berømte The Road Not Taken fra 1920. Det handler om modet til at konfrontere og være i tvivlen, men som altid i Ravns univers løber en understrøm af humor igennem de ofte groteske motiver, så man ikke ved, om man skal le eller græde.

“Mine værker handler om relationer, om hierarkier, magtstrukturer og forholdet mellem individet, autoriteterne og samfundets normer. Om den løbende samtale, de fleste mennesker har med sig selv om disse forhold livet igennem. Ingen hører denne tavse samtale, idet den finder sted inde i os selv. For at nærme mig dette, eliminerer jeg stort set traditionelle ydre rammer og rum, ligesom jeg prøver at undgå alt for snævre identitetsmarkører hos mine figurer.
Jeg er optaget af den menneskelige evne, eller skal vi kalde det tilbøjelighed, til at efterrationalisere og give vores ofte temmeligt tilfældige livsvalg en dybere mening. Tvivl og fortrydelse i et voksent og værdigt menneskes liv er næsten tabueret – at standse op og se den slags i øjnene kræver mod og medfører omkostninger. Omvendt gnaver tvivlen om tvivlen inde bag ved hvis man fortsætter som om intet er hændt, og ofte ender denne kurs med en regning af en helt anden størrelse. Det gælder i individets psykologi og eksistentielle søgen, men også i den vestlige tænkning og i vores strømlinede samfund, hvor vi sjældent præsenteres for alternativer til det konforme.”

Mændene i Ravns malerier er fanget i deres positurer, ofte iført et anonymiserende jakkesæt. De resignerer, er handlingslammede, kravler væk, er fanget i nogle spektakulære og urovækkende, svært afkodelige iscenesættelser – som når en mand med blankpudsede sko og et sammenbidt drag om munden trækker en anden mand afsted ved munden. I Ravns gråtonede palet fortolkes således en kollektiv identitetskrise med smerte og et stænk humor – som går igen i titlen, hvor der anes en kommentar til manden, der med det yderste af neglene forsøger at holde fast i et selvbillede under kraftig forandring.

Figurerne kan virke som en slags tomme repræsentationer, da de er frataget tidstypiske markører og oftest optræder i den vestlige verdens anonymiserende klædedragt, jakkesættet. Omvendt er ansigtstrækkene karakteristiske, og flere af mændene går igen i forskellige serier, så det bliver tydeligt, at Ravn arbejder med et korps af maskuline repræsentationer, som beskueren kan spejle sig selv og sine ideer i. Man efterlades dybt berørt, ofte ubehageligt til mode, men overladt til at drage sine egne konklusioner og med en foruroligende fornemmelse af, at disse siger mere om én selv end om værket!

Peter Ravn havde sidste år en soloudstilling i Rom i galleri Z2O/Sara Zanin, som også repæsenterede ham på ArteFiera, Italiens vigtigste kunstmesse, i Bologna i foråret. Ravn er i år blevet inviteret til at deltage på den nystartede biennale i Brescia i Norditalien, som løber fra start september til slut november i år. Herudover deltog han i Emergency Room i Wroclav, Polen i september.
 

Press release:

We are proud to present a new solo exhibition by the Danish painter Peter Ravn at Gallery Poulsen in Kødbyen, Copenhagen.

Peter Ravn has named his new exhibition HE CHOSE THE WRONG CAREER. Exchange the word ‘career’ with ‘wife’, ‘education’ or just ‘road’, and the point becomes clear, as it would in an updated version of the American poet Robert Frost’s famous The Road Not Taken from 1920.

It’s about the courage to confront and exist in the doubt, but as always in Ravn’s universe, an undercurrent of humour runs through the often grotesque motifs, so that you hardly know whether to laugh or to cry.

“My work is about the basic existential conditions of relations, interactions and the relationship between the individual and authorities and the norms of society. About the conversation a person has with him or herself throughout life. Nobody hears this silent conversation because it takes place within us. To get closer to this, I eliminate the exterior just as ‎I try to avoid contemporary identity markers in my figures.

I am preoccupied with the human ability, or should we call it disposition, to rationalise after the event and attribute a deeper meaning to our often rather arbitrary life choices. Doubt and regret in a grown and dignified person’s life is almost taboo, to stop and confront this takes courage and has consequences. On the other hand, doubt about the doubt is gnawing in the background if you continue as if nothing had happened, and often this course of action comes at a great price. This conundrum is present in the psychology of the individual and its existential search, but also in the western way of thinking, and in our streamlined societies where we are rarely presented with alternatives to conformity.”

The men in Ravn’s paintings are caught up in their postures, often wearing a depersonalising suit. They resign, they are paralysed, they crawl away, are caught in some spectacular and disquieting, not easily decoded settings, as the one where a man in freshly shined shoes and clenched teeth pulls another man away by his mouth. In Ravn’s grey toned palette, the collective identity crisis is interpreted with pain and a dash of humour, which is again reflected in the title, in which you note a comment to the man, who is desperately clinging to a hastily changing self-image.

The figures can seem like empty representations, because they are stripped of contemporary identity markers and usually appear in the western world’s anonymous attire, the suit. In contrast, their features are characteristic and some of the men appear in several series, which shows that Ravn works with a corps of masculine representations, in which the beholder can reflect himself and his ideas. You are rendered deeply moved, often in an unpleasant way, but also left to draw your own conclusions and with a disturbing feeling that these tell more about you than about the work!

Last year, Peter Ravn had a solo exhibition in Rome in the gallery Z2O/Sara Zanin, which also represented him at ArteFiera, the most important art fair in Italy, in Bologna this spring. Ravn was also invited to participate in the new biennale in Brescia in northern Italy, which runs from the beginning of September to the end of November this year. In addition to this, he participated in Emergency Room in Wroclav, Poland, in September.
 


Information
 

"He Chose The Wrong Career"


Peter Ravn (DK), solo
Vernissage October 14th from 5 - 8 pm
The show runs until November 12th, 2011

 
Gallery Poulsen Contemporary Fine Arts 
Flæsketorvet 24, Den hvide Kødby 
1711 København V.
Tlf.+45 3333 9396 / +45 4015 5588
 

info@gallerypoulsen.com
Opening hours: Tuesday thru Friday 12 -17.30, Saturday 11 - 15 or by apointment
 
 


Press photos

700_PeterRavn COMPANY.jpg
"Company"
160 x 160 cm, Oil on canvas. 2011.


700_ VANISHING POINT.jpg
"Vanishing Point"
130 x 160 cm, Oil on canvas, 2011


Dog_700.jpg
"Dog"
40 x 40 cm, Oil on canvas, 2011
Angela Gram - The Past is Alive 2018 Gallery Poulsen at Art Herning 2018 Mu Pan - Battles Without Honor and Humanity 2018 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 Taylor Schultek - Chronos 2017 Autumn in New York 2017 Eldon Garnet - Garden of Hell on Earth 2017 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2017 The Cannonball Run: New Art from New York - part VIII 2017 Nicola Verlato - New Methodological Foundations for Contemporary Painting Jean-Pierre Roy - Certain of My Uncertainty 2017 Grand Opening of the new Gallery Poulsen Gallery Poulsen at Art on Paper New York 2017 Gallery Poulsen at Art Herning 2017 The Great Gallery Poulsen 'Off to New Location' Show 2016 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2016 Christian Rex van Minnen - Enantiodromia 2016 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2016 Mu Pan - Your Mother Should Know 2016 Poulsen's Fifteen - New Art from New York - part VII 2016 Margaret Bowland - Power 2016 Stig Stasig - The Subface: Descendings 2016 John Jacobsmeyer - Knotty Children 2016 Telemarkens Helte - Gallery Poulsen at Dr. Holms Hotel 2016 Gallery Poulsen at Pulse New York 2016 Mi Ju - Yellow Cocoon 2016 Gallery Poulsen at Art Herning 2016 Christmas 2015 Rainer Hosch - Photographs 2015 Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2015 New York Academy of Art & Gallery Poulsen - Graduates 2015 Knock the Wind 2015 Blaze of Glory - New Art from New York Part VI 2015 Alfred Steiner - Anything goes 2015 The Copenhagen Interpretation Vol. 2 2015 Leonard Cohen - Hey, that's a way to say goodbye 2015 The Copenhagen Interpretation 2015 William Powhida - Dear Copenhagen 2015 Gallery Poulsen at Pulse New York 2015 John Jacobsmeyer - It Came From a Pine Box 2015 Gallery Poulsen at Art Herning 2015 Jacob Dahlstrup - The Big Impossible 2014 Escape From New York! New Garde Now 2014 Isaac Arvold - These Hands Are Monsters 2014 HEAT - New Art for the Summer 2014 Christian Rex van Minnen - Glazed and Confused 2014 Tom Sanford - The Lives of The Artists 2014 Eric Inkala - Pop-Up Exhibition 2014 Jean-Pierre Roy - The New Me Is Already Old 2014 Group Show With gallery Artists 2014 Gallery Poulsen - 10 Years Anniversary Show 2013 Aaron Johnson - Sock Paintings 2013 Leonard Cohen i Rungsted Havn Jade Townsend - Vera Historia 2013 Leonard Cohen - Artworks 2013 The Wild Bunch - New Art From New York #3 2013 Debra Hampton - Volta 9 Basel 2013 Mi Ju - Seed Bomb 2013 Barnaby Whitfield - There's A Story in Which My Eyes Shut - 2013 Vuk Vidor - Newton 2013 Jade Townsend - Volta New York - 2013 Eric White & Daniel Davidson - Magic Kingdom 2013 Smike Käszner - Derfra Min Verden Går 2012 Alfred Steiner - Bleeding Afro 2012 The 2012 Christmas Print - Roll On Floor Laughing by Lars Grenaae Jade Townsend & William Powhida - Bellum Omnium Contra Omnes 2012 The Late Summer Group Show 2012 Lee Materazzi - Finding Myself at Home Aaron Johnson - Liberty Chomp Jonas Pihl - Multiverse Rainer Hosch - New York New York Drawn To You - Works on Paper from New York Debra Hampton - Emblems of Empire Peter Ravn - He Chose The Wrong Career Tom Sanford - The Decline Of Western Civilization Part III Bitches Brew - New Art From New York Part II "Before Summer" & Welcome Mr. Barnaby Whitfield (US) Welcome Jonas Pihl Michael Anderson (US) - Equal Opportunity Destroyer 2011 The World According To Smike 2011 Kristleifur Björnsson (IS) - The Nest 2011 ART Herning 2011 The Poulsen X-Mas Show 2010 The Christmas Print 2010 Aaron Johnson - Scars & Stripes 2010 Javier Aguilera - Otaku Rider 2010 Jon Stahn - Love Is Our Law 2010 The Irascible Assholes - New Paintings from New York 2010 Gallery Poulsen Rykker I Kødbyen 2010 Camilla Rasborg - Shaky 2010 Jeanne Susplugas - Surrounded 2010 Katrine Naumann - An ode to her ( me and her ) Lets dance 2010 Vuk Vidor - If you´re looking for trouble you came to the right place 2010 Claus Handgaard Jørgensen - Stating the Obvious 2010 Poulsen on Paper 2010 Artistes de garde - Colonel 2009/10 Juletrykket 2009 Peter Ravn - DURCH[FÜR]GEGEN[OHNE]UM Ann Sophie Stærk - From My Glam Rock Metropolitan Home Eldon Garnet - Dominion Jakob Nørregård - The Worlds Until Now Biggest Artwork - Sunship Mikkel Carl - Evil is in the eye of the beholder Michael Milunovich - ANY ATOM of FEAR Lars Ravn i Herning The buzz of urban surroundings - Summershow Regrouping Herning 2009 Andrew Nygaard - Twisted and prescripted: The Andy-dandy paint show 2009 Javier Aguilera - Akira in my head 2009 Smike Käszner - Das absolut abstraktes ist das totales halal 2009 Vuk Vidor - New Adventures Of The Skintrade 2009 Christmas at Poulsens 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2008 Lars Grenaae - The Deadly Jester 2008 Søren Dahlgaard - The Dough Warrior painting show! 2008 Hello Summer! 2008 The Smike Käszner Show 2008 The Vuk Vidor Show 2008 Årets juletryk fra Gallery Poulsen 2007