Angela Gram: "The Past is Alive"

February 24 - March 31


Træd varsomt, når du bevæger dig ind i galleriets nyeste udstilling, hvor bestialske vilddyr og lunefulde små skabninger sidder på spring bag lærredet og overvåger selv din mindste bevægelse. Angela Grams sælsomme vildnis af forvrængede naturbilleder får vores øjne til at flakke mellem genkendelige motiver, der fanger vores blik og i samme sekund splintres til atomer!

 ”The Past is Alive” viser værk for værk Angela Grams vedvarende fascination af det uhyrligt surrealistiske, der kommer til udtryk gennem hendes dekonstruerede dyrerige, hvor hver enkelte vilde skabning fremstilles som splittede, irrationelle, kaotiske væsner, der i deres fragmenterede tilstand, fuldstændigt blottes for identitet. Hun udfordrer vores gængse opfattelse af naturens verden ved at sønderrive den og lade vores egen bevidsthed stykke en ny helhed sammen, brik for brik af genkendelige elementer. 
 
Men bag de figurative puslespil ligger en langt dybere fortælling end det, vi umiddelbart kan se med det blotte øje. I udstillingens største værk ”He Who Greets with Fire” kommer vi helt tæt på dyrenes konge, der i frådende raseri, flænser sit bytte for at sikre sit kongedømme og forvise enhver, der udgør en trussel mod hans position! Ntwadumela eller He Who Greets With Fire var navnet på den berømte løve, der herskede over Serengeti-sletten i Tanzania. Kendt og berygtet som ”hyænedræberen” besad han en rasende aggression mod de rivaliserende hyæneklaner og tilintetgjorde systematisk deres matriarkalske ledere.  
 
Fortiden vækkes til live for øjnene af os og hensætter os til den klassiske hævntragedie, der har udspillet sig gentagende gange, langt tilbage i historien. Fra Shakespeares udødelige fortælling om den unge prins Hamlet, der får den tunge opgave at hævne sin fars mord, helt tilbage til den oldegyptiske myte om guden Osiris, der myrdes af sin bror Seth, mens den retmæssige tronarving Horus sendes væk i eksil. Tragedien gentager sig til stadighed i dag og puster til fortiden i kraft af de klassiske magtkampe, der fortsat udspiller sig i det politiske landskab, hvor de øverste hierarkiske positioner står på spil og symbolske jalousidrab gennemsyrer den skjulte dagsorden.  
 
I Angela Grams værker står Ntwadumela som et kraftfuldt symbol på, hvorledes dyrene legemliggør menneskelige værdier, såsom frygtløshed og magt, som et majestætisk og utæmmet eksempel på de dyriske instinkter indlejret i vores kollektive psyke. Den nedlagte gepard bliver billedet på det flygtige og skrøbelige i mennesket.  
 
Hvert værk er komponeret som en kollage af absurde komponenter i Grams efterhånden velkendte æstetiske brudstykker, der afspejler den uforenelige spænding mellem de ildevarslende vilddyr og vores egne moderne forestillinger, hvor dyrene forsvinder fysisk og i stedet bliver billedet på menneskets indbyrdes magtrelationer.  
 
Tøv ikke med at liste dig ind i Angela Grams flygtige naturreservat, hvor fortiden er spillevende! Men tag dig i agt for den ulmende vildskab, der på ingen tid overmander enhver, der drister sig til at prikke til bæstet!    
 
Udstillingen viser 13 sprudlende intense oliemalerier
Angela Gram vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

Tread cautiously as you enter the latest exhibition in the gallery, where heinous brutes and mischievous little creatures lurk behind the canvas and observe your every move. Angela Gram’s peculiar wilderness of distorted natural images makes us gaze erratically at every recognizable motif catching our eyes, only to shatter into a million pieces the next second.
 
”The Past is Alive” shows Angela Gram’s constant fascination with the monstrously surreal, expressed through her deconstructed animal kingdom, where every single wild creature is depicted as crumbled, irrational, chaotic beings, completely devoid of any identity in their fragmented state. She challenges our prevalent perception of the natural world by ripping it apart and leaving it up to our own consciousness to piece a new whole together, bit by bit of familiar elements.
 
But behind the figurative puzzles lies a much deeper narrative than what immediately meets the eye. In the largest work of the exhibition, ”He Who Greets With Fire”, we are allowed up close to the king of the jungle, who is flaring his prey in a frantic rage to secure his kingdom and banish anyone posing a threat to his position! Ntwadumela or He Who Greets With Fire was the name of a famous lion ruling the Serengeti land of Tanzania. Notoriously known as the ”hyena slayer” he possessed a furious aggression against rival hyena clans and would consistently destroy their matriarchal leaders.
 
The past comes to life right before our eyes and transposes us back to the classical vengeance tragedy, which has repeatedly played out time and time again, far back in history. From Shakespeare’s immortal tale of the young prince Hamlet, who was given the heavy burden of avenging his father’s murder, all the way back to the ancient Egyptian myth of the god Osiris, who is murdered by his brother Seth, while Horus, the rightful heir to the throne is sent away in exile. The tragedy is still repeating today, reviving the past through the classical power struggles that continue to play out in the political landscape where the top hierarchical positions are at stake and symbolic begrudging murder pervade the hidden agenda.
 
In Angela Gram’s works, Ntwadumela is a powerful symbol of the animal embodying human values of fearlessness and power, and stand as a majestic and untamed example of the brutish instincts embedded in our collective psyche. The captured cheetah represents that which is fleeting and fragile in man.
 
Each work is composed as a collage of deconstructed fragments that reflect the irreconcilable tension between the reality of wild animals and our modern romantic perceptions of nature.  Through their cultural and physical disappearance, animals have come to exist in the contemporary imagination where nature retains its value as a creative force and continues to symbolically narrate the human condition. 
 
Do not hesitate to sneak inside Angela Gram's volatile nature reserve, where the past is alive and kicking! But beware of the smoldering ferocity that will overpower anyone who dares to poke the beast!
 
The exhibition shows 13 exuberantly intense oil paintings
Angela Gram will be present for the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 for further information

 
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven