Christian Rex van Minnen: ”Enantiodromia” 

October 14 – November 12


En dyster verden af mørke kræfter og mennesker i forfald åbner sig, når Christian Rex van Minnen leverer sit absolut største mesterstykke til dato! ”Enantiodromia” er hans anden soloudstilling i Gallery Poulsen og omfatter elleve grotesk smukke og dragende dybsindige værker, der sammen kulminerer i udstillingens absolutte højdepunkt, Rex van Minnens grandiose hovedværk,”Icarus”.
 
Udstillingen så allerede dagens lys lørdag d. 24. september, da vi inviterede kunstkritikere og den internationale presse til en eksklusiv preview i New York. Hvert og et af disse mesterværker blev modtaget med tydeligt begejstring og dyb fascination, og udstillingen har allerede høstet flotte anmeldelser i anerkendte kunstmagasiner som Juxtapoz, Arrested Motion og The Creators Project. Christian Rex van Minnen er desuden featured i oktober måneds trykte udgave af Juxtapoz Magazine, der besøgte hans atelier i forbindelse med værkproduktionen til ”Enantiodromia” og sommerudstillingen ”Juxtapoz x Superflat”, kurateret af japanske Takashi Murakami.
 
”Enantiodromia” er en både personlig og kunstnerisk skildring af mennesker i psykologisk og spirituel transformation. Der er højt at flyve, men også dybt at falde, når et menneske skuer indad og ser sine skyggesider direkte i øjnene. Det storslåede treenighedsværk ”Icarus” skildrer rejsen ind i sindet, hvor det inderste mørke huserer. Her åbner sig et altafgørende vendepunkt; erkend dine fejl og bliv sat fri eller lad mørket have overtaget.
 
Med ”Icarus” fremhæver Christian Rex van Minnen den både hjemsøgende, men også fængslende skønhed i et menneskes bestræbelse på at være mere end det han er; at hæve sig over det, han allerede ved og blive bevidst om de alvorlige konsekvenser en sådan spirituel rejse har. Modsat den græske sagnfigur Ikaros, der lægger navn til Rex van Minnens storværk, og som desværre blev overmodig i sin jagt på befrielse fra eget fangenskab, og styrtede direkte i døden. lander Rex van Minnens ”Icarus” i sikkerhed på den anden side.
 
Som i det græske sagn, portrætterer Rex van Minnen Icarus’ rejse med tre skikkelser, der skal illustrere henholdsvis opstigningen, ophøjelsen og sammenbruddet. De samme tre faser forekommer i alkymisternes vej til den sande visdom, Magnum Opus – Det Store Livsværk, som psykoanalytikeren Carl Jung senere tilegnede sin teori om menneskets udvikling. Alkymisterne fulgte læren om tre principper, kviksølv, salt og svovl, der i deres optik kunne omdannes til det reneste guld. Vejen til Magnum Opus er her personificeret som Nigredo (den sorte konge), Albedo (den hvide konge) og Rubedo (den røde konge) i Rex van Minnens eget hovedværk.
 
Nigredo er det uudviklede selv, der ubevidst besjæles af sine egne skyggesider. Overgangen fra denne fase til Albedo er kendt som Enantiodromia, sjælens mørke nat, den psykiske død. Albedo er den forenede psyke, og den endelige og sidste fase, Rubedo, er genfødslen af en højere bevidsthed. Med andre ord er ”Icarus” en dyb og filosofisk skildring af menneskelig transformation, der handler om at se sit sande jeg i øjnene, bearbejde det og komme ud på den anden side.
 
Foruden ”Icarus”, kan Christian Rex van Minnen for første gang nogensinde præsentere tre keramiske skulpturer, hvor af den ene deler titel med udstillingen. Helt i tråd med fortællingen i ”Icarus”, viser skulpturen "Enantiodromia" et skrøbeligt menneske, der forsøger at bryde ud af sit vakuum. Skulpturen har en dragende effekt af både afsky og tiltrækning på samme tid.
 
Christian Rex van Minnen har skabt et fuldstændigt enestående mesterstykke, der uden tvivl vil tryllebinde enhver beskuer, mens de foruroligende dunkle undertoner får det til at løbe koldt ned ad ryggen.
 
Udstillingen omfatter sytten spektakulære værker, monotypier og skulpturer.
Christian Rex van Minnen vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

A gloomy world of dark forces and men in decay opens when Christian Rex van Minnen delivers his most monumental masterpiece to date! "Enantiodromia" is his second solo exhibition at Gallery Poulsen and includes eleven grotesquely beautiful and profound works that collectively culminate in the absolute highlight of the exhibition, Rex van Minnen’s grandiose masterstroke, “Icarus”.
 
The exhibition first saw the light of day on September 24th, when we invited art critics and the international press to an exclusive preview in New York. Each and every one of his brilliant pieces were received with great adoration and deep fascination, and the exhibition has already gained great reviews in prestigious art magazines like Juxtapoz, Arrested Motion and The Creators Project. Christian Rex van Minnen is also featured in October month’s print edition of Juxtapoz Magazine, who visited his studio in connection with the work production for "Enantiodromia" and the summer exhibition "Juxtapoz x Superflat", curated by Japanese Takashi Murakami.
 
“Enantiodromia” is both a personal and artistic depiction of individuals in psychological and spiritual transformation. The higher one climbs, the further is the fall when looking inwards to face the innermost dark place. The outstanding triptych ”Icarus” portrays the journey into the mind where the inner shadiness haunts. In here a crucial turning point presents itself; acknowledge your mistakes and set yourself free or be seized by the dark side.
 
With ”Icarus” Christian Rex van Minnen accentuates the haunting, but also captivating beauty of a very human desire to be more than what one is; to ascend beyond what is known, and become aware of the grave consequences of such a spiritual journey. Unlike the Greek mythical figure Icarus, who was overly confident on his journey towards freedom from his own captivity, rushing directly into his own sudden death, Rex van Minnen’s “Icarus” lands safely on the other side.
A
ligned with the Greek legend, Rex van Minnen portrays Icarus’ journey with three figures illustrating ascension, exaltation and collapse. The same three phases occur in the alchemical path to true wisdom, Magnum Opus - the Great lifework, as psychoanalyst Carl Jung appropriated into his philosophy of human development. The alchemists followed the doctrine of three principles: mercury, salt and sulfur, which in their view could be transformed into pure gold. The road to the Magnum Opus is personified as Negredo (the black king), Albedo (the white king) and Rubedo (the red king) in Rex van Minnen’s own Great Work.
 
The Nigredo is the undifferentiated self, who is unknowingly animated by its own shadows. The transition from this phase to the Albedo is known as Enantiodromia, dark night of the soul, the psychological death. Albedo is the united psyche, and the final phase, Rubedo, is the rebirth into a higher consciousness. In other words, “Icarus” is a deep and philosophical depiction of human transformation, in which man faces his own true self, processes it and lands on the other side.
 
In addition to “Icarus”, for the first time ever Christian Rex van Minnen will present three ceramic sculptures, one of which shares the title with the exhibition. In line with story of “Icarus”, the sculpture “Enantiodromia” shows a fragile human being, trying to break out of its vacuum. The sculpture has an alluring effect of both disgust and attraction at the same time.
 
Christian Rex van Minnen has created a completely outstanding series of masterpieces that will undoubtedly enthrall any viewer, while the disturbing dark undertones send shivers down your spine.
 
The exhibition displays seventeen spectacular works, monotypes and ceramic sculptures.
Christian Rex van Minnen will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven