Eldon Garnet: ”Garden of Hell on Earth”

September 29 - October 21


En dunkel og kollapset verden af forfaldne sjæle omslutter os, når vi træder ind i Eldon Garnets nye storstilede fotoudstilling ”Garden of Hell on Earth”. Det er med stor gensynsglæde, at vi for anden gang præsenterer en soloudstilling af den anerkendte canadiske multikunstner.
 
Tilbage i 2009 foretog vi det første skæbnesvangre togt over Atlanten i de spæde skridt hen mod en international udstillingsprofil. Disse indledende manøvrer i den totale transformation ledte os direkte i hænderne på den garvede Garnet, der med sine intense personfortællinger og ambitiøse storformatsfotografier har udstillet på museer og gallerier rundt om i Nordamerika og Europa. Han var både dengang og ligeledes i dag en oplagt kandidat til at indtage vores udstillingsrum med sit kunstneriske tableau af iscenesatte menneskelige installationer.
 
Som titlen eksplicit indikerer har Garnet denne gang skabt et paradis fortæret af råddenskab, der efterlader mennesket nøgen og forkrampet i et æstetisk ødeland af gold aske. Deres tilsølede kamp for overlevelse munder ud i en symbolsk død, hvorfra noget nyt kan opbygges. Som en fugl Fønix, der opstår fra asken og rejser sig højt på himlen, er menneskets ukuelighed den enlige grønne spire, der varsler om et håb forude.
 
Storformaternes overvældende dimensioner opsluger os og sender os langt dybere ind i billederne end rammen fysisk tillader det. Den næsten usynlige glasoverflade udvisker distancen mellem os og beboerne i Garnets ”Garden of Hell on Earth”, der i forskellige krampagtige positioner skaber et ubehag i os, mens vi betragter dem med foruroligende genkendelighed. Den intense stemning af hjemsøgende desperation siver lydløst ud af billederne og spreder sig i rummet som en ængstelig forvarsel til os alle.
 
Eldon Garnet skaber med sit helt unikke æstetiske sprog en poetisk verden, hvor tiden står stille for en stund i efterdønningerne af et brutalt opbrud. Inspirationen fra mytologien og bibelhistoriens metaforiske landskab er uundgåelig at bemærke. Som konstruerede marionetter bliver beboerne i ”Garden of Hell on Earth” ansigterne på aktuelle sociale, politiske og økonomiske problemstillinger. Når den moderne tidsalder når sin store finale, og der intet andet er tilbage end sod og sten, vil mennesket uundgåeligt begynde at genopbygge deres verden.
 
Forbered dig på at komme gennem hele følelsesregistret, når Eldon Garnet åbner døren til skyggesiden af Paradisets have og lader mørket tage over.
 
Udstillingen viser ti fotografiske mesterværker i storformat.
Eldon Garnet vil være til stede under ferniseringen og tilgængelig for interviews. Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. +45 33 33 93 96 for nærmere information. 

A dark and collapsed world of fallen souls in decay surrounds us as we enter Eldon Garnet's new large-scale photo exhibition ”Garden of Hell on Earth”. It is with great pleasure that we present our second solo show with the acclaimed Canadian multidisciplinary artist.
 
Back in 2009, we embarked on our first fateful expedition across the Atlantic in the first tentative stage towards an international exhibition profile. These initial maneuvers in the overall transformation led us directly into the hands of the skillful Garnet. His intense personified narratives and ambitious large-format photography have been exhibited in museums and art galleries all over Europe and North America, making him an evident candidate, both then and now, to conquer our exhibition room with his artistic tableau of staged human installations.
 
As the title explicitly indicates, Garnet has this time created a paradise devoured by rottenness, leaving man naked and crushed in an aesthetic wasteland of aseptic ashes. Their soiled struggle for survival is a symbolic death from which something new can be built. As a Phoenix arising from the ashes and ascending high in the sky, man's resilience is the single green sprout heralding a hope ahead.
 
The overwhelming dimensions of the large-scale formats absorb us and send us far deeper into the images than the frame physically allows. The almost invisible glass surface blurs the distance between us and the inhabitants of Garnet's “Garden of Hell on Earth”, who in their cramped positions create a discomfort within us, as we observe them with disturbing recognisability. The intense atmosphere of haunting desperation silently oozes out of the images and disseminates in the space as an anxious warning to all of us.
 
With a unique aesthetic language Eldon Garnet creates a poetic world, where time stands still for a moment in the aftermath of a brutal breakthrough. The inspiration from mythology and the metaphorical landscape of bible history is inevitable to note. As constructed marionettes, the inhabitants of the “Garden of Hell on Earth” become the faces of current social, political and economic issues. When modern age reaches its grand finale, and there is nothing left but soot and stone, man will inevitably begin to rebuild their world.
 
Prepare yourselves to reach through your entire registry of emotions when Eldon Garnet opens the door to the shadow side of Paradise and lets the darkness take over.
 
The exhibition shows ten large-scale iconic photographs. Eldon Garnet will be present at the opening and available for interviews. Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

"Garden of Hell on Earth #9" 2016 Chromogenic print on Kodak Endura paper 152 x 102 cm, 60 x 40 in
"Garden of Hell on Earth #10" 2016 Chromogenic print on Kodak Endura paper 107 x 152 cm, 42 x 60 in
"Garden of Hell on Earth #13" 2016 Chromogenic print on Kodak Endura paper 102 x 152 cm, 40 x 60 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven