Escape from New York! New Garde Now

 

Alison Elizabeth Taylor
Kristen Schiele
Rachel Schmidhofer
Robin Williams


September 26 - November 8

To kløgtige mænd har lagt en plan, fire talentfulde kvindelige kunstnere er flygtet fra New York og Gallery Poulsen har åbnet dørene på vid gab til et brag af en efterårsudstilling. Med ”Escape from New York! New Garde Now” præsenterer vi fire nye spændende navne; Alison Elizabeth Taylor, Kristen Schiele, Rachel Schmidhofer og Robin Williams.

De er alle nøje udvalgt af Eric White og Morten Poulsen, der har kurateret udstillingen med et soleklart mål – at sende New Yorks mest talentfulde kunst-fortrop i eksil i Danmark for en stund, så vi også kan nyde godt af dette særlige selskab herovre.

De fire kvinder har flere ting til fælles: de holder til på kunstscenen i New York, de har en overbevisende og undersøgende tilgange til deres medier, og så præsenterer de virkeligheden for os på en farverig, iøjnefaldende og alternativ måde. Værkerne får os til at spærre øjnene ekstra godt op, så vi ser verden og hverdagen i et nyt perspektiv. En effekt som kun den bedste og mest forførende garde kan skabe.

Alison Elizabeth Taylor skaber fantastiske og imponerende værker primært i træ. Fremgangsmåden er lånt fra teknikken intarsia (også kaldet dekupørarbejde), der bedst kan beskrives som en collage af små finér-udklip – en stilart og udsmykningsform, der kan spores helt tilbage til Egyptens oldtid. Taylor sender os dog på overlegen vis direkte op til samtiden både gennem sit motivvalg og gennem sin eksperimenterende måde at gribe træet an på. Værkerne har en intens stoflighed via træet og et illusorisk perspektiv, som skabes ved at tilføje oliemaling. Det traditionsrige håndværk får her et alvorligt spark bagi og viser os, hvor detaljerigt, dybt og tryllebindende et maleri i træ kan være.

Collagen er også sat i spil hos Kristen Schiele, der på farverig og dynamisk vis kombinerer olie, akryl og silketryk inden for samme værk. Schieles kompositioner er komplicerede og levende idet, de hele tiden danner nye rum i rum, som kontinuerligt viser sig for øjet. Motiverne er i bevægelse, og bedst som man lige har identificeret en væg i baggrunden af et rum, bliver samme element til en græsplæne mellem en række træstammer. Vi befinder os i fantasifulde rum, som vi ikke er vant til at opholde os i. Schiele bedrager os uden slinger i valsen, og jo flere gange øjet snydes, jo bedre føles det paradoksalt nok.

Apropos synsbedrag, så er Robin Williams oliemalerier i en klasse for sig. Her bliver vi i udpræget grad udsat for trompe l’oeil, fransk for øjets bedrag, gennem Williams fænomenale evne til at gengive nøje konstruerede stilleben-motiver. Opstillinger med potteplanter, vaser og menneskeskikkelser, kombineres med spejle, skygger og ikke mindst en kraftig lyssætning, der samlet skaber uhyre komplekse motiver. Kun fotografiet synes tilstrækkeligt som medie til at forevige en sådan kompleks komposition, men Williams værker modbeviser uden tvivl den teori. Hun behersker til fulde oliemaleriets særlige evne til at skabe rum på et helt og aldeles fladt lærred, og vi kan ikke andet end forbavses og forundres over denne hyperrealisme.

Det fjerde ben i kvartetten er Rachel Schmidhofer, der er det ekspressive og sprudlende bidrag. Schmidhofer påfører lærredet ufortyndet oliemaling (impasto) og fjerner det igen med fingrene, hvilket vækker hverdagsmotiver af sminkebord og husdyr til livs. Teknikken er umådelig udtryksfuld og giver værkerne en tekstur og livlighed, som sætter nogle af hjemmets dagligdagsobjekter, som akvariet, bodylotion og plakater i forgrunden. Schmidhofer viser os det enkle i livet på en kompliceret måde. Det hjemlige og almindelige bliver foreviget i disse relief-lignende værker, hvor smukke spor fra kunstnerens hånd heldigvis ikke er glattet ud. Schmidhofers ekspressionisme er gennemført, farvestrålende og svær at holde øjnene fra.

Udstillingen, der er skabt af disse fire talentfulde kunstnere, udfordrer konstant øjet. Der er hele tiden nye vinkler, nye figurer, nye nuancer og ikke mindst nye fortællinger, som dukker op og forundrer. Med disse fire kvinder på fri fod i Gallery Poulsen er det svært, ikke at forlade galleriet med et fængslende æstetisk indtryk på nethinden.

Flere af kunstnerne og medkurator Eric White vil være tilstede til ferniseringen.
Kontakt galleriet på + 45 3333 9396 / [email protected] for mere information og interview.

Velkommen!Escape from New York! New Garde Now

 

Alison Elizabeth Taylor
Kristen Schiele
Rachel Schmidhofer
Robin Williams


Two clever men have made a plan, four talented female artists have fled New York, and Gallery Poulsen has opened the doors for an exceptional show this fall. With “Escape from New York! New Garde Now” we present four new and interesting names: Alison Elizabeth Taylor, Kristen Schiele, Rachel Schmidhofer, and Robin Williams.

The artists have been hand-picked with a discriminating eye by Eric White and Morten Poulsen, who have curated the show with one clear goal – to send the most talented art-vanguard in exile for a while here in Denmark, so we have the opportunity to enjoy this special company too.

These four women have several things in common: they are a part of the New York art scene, they have a convincing and explorative approach to their media, and then they present reality in a colorful, eye-catching, and alternative way. The works really make us open our eyes and let us see the world and everyday life with a new perspective. It is an effect that only the best and most seductive guard can create!

Alison Elizabeth Taylor makes fantastic and impressive works primarily in wood. The work borrows from the technique intarsia (wood inlay), which can be described as a collage of myriads of veneers – a stylized and decorative art form which can be traced all the way back to ancient Egypt. However, in an exciting way, Taylor sends us directly up to present times through her subject of figuration and through her innovative approach to the wood. The works have an intense texture through the wood, and an illusory perspective enabled by adding oil paint. The traditional craft really gets a serious kick in the butt and shows us how detailed, deep, and mesmerizing a painting in wood can be.

The collage is also brought into play by Kristen Schiele, who combines oil, acrylic, and silkscreen in a very colorful and dynamic way. Schiele’s compositions are complex and vibrant because they continuously create new spaces within spaces for the eye. The motives are moving, and just as you have identified a wall in the back of a room, the same element becomes a lawn between several tree trunks. We are placed in imaginative and dream-like spaces that we’re not used to be in. Schiele deceive us without a hitch. The more it happens, the better it feels paradoxically.

Speaking of optical illusion, Robin Williams is in a class of her own. Here we really get exposed to trompe l’oeil, French for ‘the eye’s deceits’. Williams has a phenomenal ability to depicting constructed still life motifs. Arrangements with potted plants, vases, and human figures, combined with mirrors, shadows, and a strong light setting, all together create extremely complex motifs. Only the photograph seems adequate as a medium to perpetuate such a complex composition, but Williams’ works disprove that fact without a doubt. Extensively she masters the oil painting’s special capability to create space on a totally flat canvas. We can not resist being surprised and amused by this hyperrealism.

The fourth leg in this quartet is Rachel Schmidhofer, who is the expressive and exuberant contribution. Schmidhofer both adds undiluted oil paint (impasto) to the canvas and removes it with her fingers, which conjures everyday motifs of dressing tables and pets to life. The technique is extremely expressive and gives the works a texture and vividness, which brings the home’s everyday objects like the aquarium, moisturizer, and posters to the foreground. Schmidhofer shows us the simple things in life in a very complicated way. The domestic and the ordinary becomes perpetuated in these relief-like works, where beautiful traces from the artist’s hands are not smoothed out, much to our delight. Schmidhofer’s expressionism is acute, colorful, and hard to keep your eyes off.

This show “Escape from New York! New Garde Now”, made by the four talented artists above, challenges the eye continuously. There are new angles, new figures, new colors og above all new stories, constantly emerging and surprising. With these four women on the loose in Gallery Poulsen, it’s difficult not to leave the gallery without a captivating aesthetic impression on your retina.

Several of the artists and co-curator Eric White will be present at the opening.
Contact the gallery at + 45 3333 9396 / [email protected] for more information and interview.

Welcome!


Escape From New York! New Garde Now

Alison Elizabeth Taylor (US), Kristen Schiele (US), Rachel Schmidhofer (US), Robin Williams (US)
26.09 - 08.11
Opening Reception Friday 26.09 from 4-6pm


 

Kristen Schiele: ”Hunting for Gems” 2014 Acrylic, oil, silkscreen on canvas, 96.5 x 112 cm
Rachel Schmidhofer: ”Sun-in” 2014 Oil on panel, 76 x 102 cm
Robin Williams: ”Still Life” 2014 Oil on canvas stretched on panel, 152 x 122 cm
Alison Elizabeth Taylor: ”The Lookers” 2014 Collaged painted paper, veneer, and giclee, 127 x 101.5 cm
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven