Gallery Poulsen på Pulse Miami Beach 2017

December 7-10


Efter adskillige fortræffelige år med formidable kunstværker og fantastiske oplevelser, er det med stor gensynsglæde, at Gallery Poulsen atter sætter kursen mod Pulse Miami Beach for at vise den absolutte crème de la crème af levende fortællinger, knivskarpe kompositioner og kunstnerisk håndværk, repræsenteret i mesterværker af Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Mi Ju, John Jacobsmeyer, Christian Rex van Minnen og William Powhida.
 
Til dette års Pulse Miami Beach har vi skabt en enestående visionær installation af værker med en altoverskyggende politisk agenda! Foruden at besidde helt mageløse og gennemslagskraftige udtryk, har kunstnerne det til fælles, at de i samspil med hinanden skaber en spektakulær udstilling, der giver enhver, der kommer ind i standen, oplevelsen af at træde direkte ind i samtlige kunstakademiers lærebøger i maleri! Hvert eneste penselstrøg og hver enkelt linje er fuldstændigt perfektionistisk og minutiøst udført. Ikke ét strejf er tilfældigt.
 
Hver af disse seks kunstnere er nøje udvalgt til dette års messestand, da de alle besidder en helt unik fremsynethed indenfor genren af traditionelt figurativt maleri. Det vi i standen bliver mødt af er ikke blot et imponerende kunstnerisk håndværk, men værkerne agerer de kanaler, hvorigennem kunstnerne hver især belyser og fortolker den samtid, vi står midt i. Et sublimt lag af fortryllende detaljer ligger som et forfinet visuelt slør, som mere eller mindre eksplicit dækker over et stykke samtidshistorie, som fremtiden vil skue tilbage mod og erindre de sociale, økonomiske og ikke mindst politiske problemstillinger, verden står overfor netop nu.
 
William Powhida revser magtstrukturen i både kunstverdenen såvel som det internationale politiske landskab i sin serie af overdimensionære notesblokke af kritiske og filosofiske overvejelser. New York Times beskriver ham som en af vor tids skarpeste og mest satiriske kunstnere, der med sine sydende spidse kommentarer til de politiske hanekampe ikke lægger fingrene imellem. Intet undslipper hans skarpe tunge. De bevidste og til tider systematisk ødelæggende kulturkampe er ligeledes en problemstilling, der i meget høj grad optager og præger Nicola Verlatos storladne mytiske værker, der gennem maleriske historiske kampscener legemliggør ikonoklastiske konflikter og dramatiske opgør.
 
Fra de ydre katastrofer til de inderste fundamentale dele af den menneskelige tilstand, illustrerer Jean-Pierre Roy såvel som Christian Rex van Minnen en poetisk og dybtgående indre konflikt, der trækker dybe spor gennem fortiden og fremtiden. Jean-Pierre Roys ansigtsløse kæmper bærer på historiens massive tyngde som et tungt åg, mens Christian Rex van Minnens groteske portrætter vidner om en indre råddenskab, der langsomt fortærer skønheden.
 
Som en glødende historiefortæller, åbner John Jacobsmeyer helt op for sin parallelverden, hvor grænsen mellem den digitale og fysiske virkelighed er udvisket, og skæbnesvangre situationer opstår, hvor ungdommens kådhed kan få fatale konsekvenser. Mindst ligeså ustyrlig og ubegribelig er naturen i Mi Jus forunderlige, poetiske værker, overvældet af farver, blomster og insekter, der skaber en sitrende bevægelse som refererer direkte til hendes personlige erindring om hjemlandet Sydkoreas pulserende kultur.
 
Tøv ikke med at træde indenfor i stand N-105 og oplev seks nådesløst dygtige kunstnere, der tilsammen har skabt en tankevækkende udstilling, der er et museumsrum værdigt.
 
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.

After several splendid years of formidable artworks and amazing experiences, it is with great excitement that Gallery Poulsen yet again sets the sails towards Pulse Miami Beach to show the absolute crème de la crème of vivid storytelling, sharp composition and artistic craftsmanship, represented in the masterpieces of Nicola Verlato, Jean-Pierre Roy, Mi Ju, John Jacobsmeyer, Christian Rex van Minnen and William Powhida.
 
For this year’s Pulse Miami Beach, we have created an outstanding visionary installation of works with a predominant political agenda! In addition to possessing utterly magic and profound visual expressions, our artists have jointly created a spectacular exhibition that gives anyone who enters the booth the opportunity to step directly into each and every art academy's textbook in painting! Each brush stroke and each line is completely perfectionist and meticulously done. Not one touch is random.
 
Each of these six artists has been carefully selected for this year's fair, as they all possess a unique visual foresight within the genre of traditional figurative painting. What we are met by is not only an impressive artistic craft, but also, the artworks act as the channels through which each artist explores and interprets our current period of time. A sublime layer of enchanting details sets like a refined visual veil, which more or less explicitly covers a piece of contemporary history that the future will revert to and recall the social, economic and not least political issues the world is facing right now.
 
William Powhida lashes out at the power structure of both the art world and the international political landscape in his series of oversized notebooks of critical and philosophical cogitation. The New York Times describes him as one of our most trenchant and acerbic political artists, with his sizzling sharp comments to the political cockfights, not holding anything back. Nothing escapes his sharp tongue. The conscious and at times systematically destructive cultural struggles are also an issue that very much captures and influences Nicola Verlato's grandiose mythical works, embodying iconoclastic conflicts and dramatic wars through painted historical battle scenes.
 
From external disasters to the innermost fundamental parts of the human condition, Jean-Pierre Roy, as well as Christian Rex van Minnen, illustrates a poetic and profound inner conflict that draws deep traces through the past and the future. Jean-Pierre Roy's faceless giants bear the massive weight of history as a heavy yoke, while Christian Rex van Minnen's grotesque portraits testify to an inner rot that slowly devours all beauty.
 
As an avid storyteller, John Jacobsmeyer completely opens up his parallel world where the boundary between digital and physical reality is blurred and fateful situations arise where youthful playfulness can have fatal consequences. Just as conspicuous and savage is the nature of Mi Jus's marvelous, poetic works, overwhelmed by colors, flowers and insects, creating a staggering movement that refers directly to Mi Ju’s personal memory of the vibrant culture of her homeland South Korea.
 
Do not hesitate to step into booth N-105 and experience six mercilessly skilled artists who have created a thought-provoking show that could easily pass as a museological exhibition.
 
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information

Gallery Poulsen at Pulse Miami Beach 2017 in booth N-105:

Jean-Pierre Roy (US), born 1974, Santa Monica, CA, lives and works in Brooklyn, NY
Nicola Verlato (IT), born 1965, Italy, lives and works in Los Angeles, CA
William Powhida (US), born 1976, New York, NY, lives and works in New York
Christian Rex van Minnen (US), born 1980, Providence, RI, lives and works in New York
Mi Ju (KOR), born 1983, Daegu, South Korea, lives and works in New York
John Jacobsmeyer (US), born 1964, Ann Arbor, Michigan, lives and works in New York

Dates:
December 7-10, 2017

Location:
Indian Beach Park
4601 Collins Ave
Miami Beach, FL 33140

Installation view Pulse Miami Beach 2017
Installation view Pulse Miami Beach 2017
Installation view Pulse Miami Beach 2017
Installation view Pulse Miami Beach 2017

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven