Grand Opening af det nye Gallery Poulsen

March 17, 2017


Eventyret i Kødbyen startede for Gallery Poulsen en forårsdag i 2010. Nu, syv år senere, vender vi bladet til et helt nyt kapitel og kan atter på en forårsdag invitere jer med om bord på vores rejse mod nye horisonter. Efter syv år i Den Hvide Kødbys funktionalistiske betonomgivelser, rykker vi over i Den Brune Kødby og slår vores folder blandt gule brosten, brogede gader og ophængte kreaturer på kroge.
 
Fredag d. 17. marts slår vi dørene op til vores helt egen slagterhal, der gennem de seneste seks måneder har gennemgået en storslået forvandling. Vi har omdannet det dystre og brutale slagteri til et klinisk cool og helt perfekt match til vores nådesløst ambitiøse kunstnerteam, der nu får tre gange så meget plads at udfolde sig på. Med højt til loftet, blankpoleret betongulv og metervis af vægplads serverer vi de absolut mest optimale rammer for vores kunstnere, der er både kendt og anerkendt for at skabe monumentalt storslåede oliemalerier og skulpturer, der virkelig kommer til sin ret i vores nye domicil.
 
At rykke ind i Kødbyen for syv år siden var på mange måder et skæbnesvangert øjeblik i galleriets foreløbige historie, da vi her fandt et sted, vi kunne kalde ’hjem’. Den rå pulserende bydel med den upolerede atmosfære har vist sig at være den helt perfekte pendant til vores dynamiske, internationale profil med knivskarpt fokus rettet mod New York, hvor vores kunstnere boltrer sig i Brooklyns nedlagte industrikvarterer.
 
Passion er et vigtigt nøgleord i galleriets historie. Det blev skabt ud af passionen, som også har været både rettesnor og drivkraften bag hele foretagendet. Vi har uden slinger i valsen fokuseret skarpt og gået benhårdt efter guldet og kompromisløst indtaget nye territorier undervejs. Lige netop passionen er den uvurderlige fællesnævner, der knytter os umådelig tæt på vores kunstnere som én stor familie, der hver især har stor ydmyghed overfor hinandens talenter.
 
Det er den helt rette timing for os at flytte, udvide og skabe noget nyt og helt personligt. Visionen er at skabe en helt enestående platform, hvor vi kan favne vores kunstneres vildskab og give plads til den, hvor vi kan udvikle nye tiltag og, hvor vi kan lægge nye strategier for vores næste internationale erobringer. Herfra hvor vi står kan alting ske. I praksis har det også betydet at skabe nogle fysiske rammer, som vores kunstnere kan indtage med deres komplekse narrativer fortalt gennem skarpsindigt figurative kompositioner, svøbt i politiske og satirisk budskaber.
 
Vi har allerede flere nye tiltag i støbeskeen, som vil udfolde sig i løbet af året. Så hæng godt fast, for vi går en hæsblæsende spændende tid i møde! Vi lægger ud med at indvie det nye galleri med en spektakulær soloudstilling af Jean-Pierre Roy, der viser 10 nye storværker samt en mindre retrospektiv af udvalgte værker gennem hans imponerende karriere. Det bliver et brag af en indvielse og du er inviteret!
 
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for nærmere information.
The adventure of Gallery Poulsen in Copenhagen’s Meatpacking District began on a spring day in 2010. Now, seven years later, we turn the page to a whole new chapter and once again on a spring day, we invite you on board our journey towards new horizons. After seven years in the White Meatpacking District’s functionalist concrete surroundings, we are moving on to the Brown Meatpacking to spread our wings among yellow cobblestones, variegated streets and carcasses on hooks.
 
Friday March 17th we open the doors to our very own slaughterhouse. During the past six months the new space has undergone a magnificent transformation. We have converted the bleak and brutal slaughterhouse into a clinically cool and perfect match for our ruthlessly ambitious artist team, who will now have three times the space to unfold. With high ceilings, polished concrete floors and yards of wall space we serve the absolute best possible environment for our artists, most of who are known and acknowledged for creating monumental grandiose oil paintings and sculptures that will really come into their own in our new domicile
 
Moving the gallery into the Meatpacking District seven years ago was in many ways a fateful moment our history so far, as we found a place to call ’home’. The raw and vibrant neighborhood with the unpolished atmosphere has proven to be the perfect counterpart to our dynamic international profile, with a razor-sharp focus on New York, where our artists occupy the abandoned industrial areas of Brooklyn.
 
Passion is an important keyword in the history of the gallery. It was founded with passion, having also been an important guideline and driving force behind the entire venture. We have without a hitch maintained a sharp focus and gone straight for the gold, uncompromisingly taking on new territories along the way. Passion is an invaluable common denominator that keeps us tightknit with our artists like one big family, each with great humility towards the other's talent.
 
This is the right time for us to move, expand and create something new and very personal. The vision is to create a unique platform where we can embrace our artists’ ferocity and make room for it, where we can develop new initiatives and strategize our next international conquests. From where we stand anything is possible. In practice, it also meant creating a physical environment where our artists can unfold their complex narratives told through astute figurative compositions, wrapped in political and satirical agendas.
 
We already have several new initiatives in the pipeline, ready to unfold during this year. So hang on tight, because we are facing a very exciting time in breakneck speed! We will begin by inaugurating of our new gallery space with a spectacular solo exhibition by Jean-Pierre Roy, showing 10 spectacular new masterpieces and a small retrospective of selected works through his impressive career. It is going to be a sensational inauguration and you are invited!
 
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 / +45 25 78 22 88 for further information.

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven