Jean-Pierre Roy: ”Certain of My Uncertainty”

March 17 - April 29

 
Esse est percipi (aut percipere) – to be is to be perceived (or to perceive)
- George Berkeley, 1710
 
En intens verden af skælvende golde ørkenlandskaber og ansigtsløse giganter omslutter os fuldstændigt, når vi træder ind i Jean-Pierre Roys nye soloudstilling ”Certain of My Uncertainty”. Hans evne til at jonglere flere kontrastfyldte tidsdimensioner er efterhånden blevet et enestående særpræg i hans værkproduktion. Med den ene fod solidt placeret i historiens massive tyngde og den anden på vej i kvantespring ud i futurismens ukendte landskab bliver resultatet en helstøbt visuel oplevelse af mageløs og intelligent skønhed. ”Certain of My Uncertainty” er absolut ingen undtagelse!
 
Udstillingen er en fortælling om perception – vores sanselige opfattelse af den fysiske verden, og ikke mindst den immaterielle verden omkring os. Jean-Pierre Roys post-apokalyptiske ikonografi dækker ikke blot over en fascination af science-fiction scenarier, afsondrede skabninger eller fremmedgjorte rum. Men dét der virkelig drager og driver ham er en eksistentialistisk nysgerrighed på naturlige systemer, deres visuelle reproduktion og vores måde at navigere i dem.
 
Jean-Pierre Roy udfordrer os til at mærke efter, hvordan det føles at stille spørgsmålstegn ved vores umiddelbare reaktion på det, vi ser foran os. I samtlige af udstillingens værker præsenterer han en stribe forskellige karakterer, der alle er fanget midt i en sanselig usikkerhed. Han har placeret dem i øde, spartanske omgivelser med hænder og ansigt begravet i sløret tidslig geometri. For disse karakterer ligger kun én ting helt klart: Det eneste, de kan vide sig sikre på, er uvisheden.
 
Inspirationen til værkerne har Roy hentet hos den irske filosof George Berkeley, der tilbage i Oplysningstiden proklamerede, at vores fysiske omgivelser er illusioner skabt i vores sind, og den måde, hvorpå vi oplever dem, er tillært. Gennem vores sanseapparat modtager vi data, der lagres som erfaring, således at vi har noget at navigere ud fra, når vi bevæger os rundt ’derude’.
 
Som kunstner og forsker gransker Jean-Pierre Roy i historien og kan snildt finde informationer om de mennesker og begivenheder, der omgav givne objekter, såsom kunstværker, men han sidder tilbage med et billede af andre individers opfattelse, deres sansning og deres kontekst, som tilsammen efterlader et subjektivt billede til eftertiden. Lige netop dér, hvor 500 års fjerne kontekster adskiller os, opstår uvisheden og den direkte adgang udviskes. På trods af dette faktum, er værkerne i ”Certain of My Uncertainty” en visualisering af hans forsøg på at transcendere den diskrete tilstedeværelse af hans egen sanselige position, for at opnå klarhed omkring den ikke-eksisterende objektivitet, dog med den erkendelse, at det er komplet umuligt.
 
Jean-Pierre Roy besidder en enestående evne til at formidle en indre frustration, som kommer til udtryk gennem hans karakterer, der desperat forsøger at kommunikere ud til beskueren med optiske genstande, der forblænder os med deres dilemma.
 
Udstillingen viser ti spektakulære oliemalerier.
Jean-Pierre Roy vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

Esse est percipi (aut percipere) – to be is to be perceived (or to perceive)
- George Berkeley, 1710
 
An intense world of gaunt desert landscapes and faceless giants surrounds us when we enter Jean-Pierre Roy's new solo show "Certain of My Uncertainty". Roy's recent work continues his juxtaposition of seemingly incongruous temporal realms. With one foot placed firmly in history's extensive gravity and the other in the anxious future, the result is a coherent visual experience of incomparable intelligent beauty. "Certain of My Uncertainty" is no exception.
 
The exhibition is a narrative of perception - our sensory perception of the physical world around us and its objective inaccessibility. Jean-Pierre Roy's post-apocalyptic iconography does not seek to hide his embrace of science-fiction narratives, but seeks to find a new relevance for their focus within our current anxieties. What captivates and also drives him is an existential curiosity about natural systems, their visual reproduction and our way of navigating in them.
 
Jean-Pierre Roy challenges us to stop and consider how it feels to question our immediate reaction to what we see in front of us. In each of the artworks in the exhibition, he presents a series of different characters, all caught in the middle of a sensory uncertainty. He has placed them in remote, Spartan surroundings with their hands and faces buried in blurred temporal geometry. For these characters only one thing is clear: the only thing they can be certain of is their uncertainty.
 
Roy found his inspiration in one of the important Enlightenment thinkers, Irish philosopher George Berkeley, who proclaimed that our physical surroundings are illusions created in our minds, and the way we see and experience them are learned. Through our sensory system we acquire data stored as experience through which we have something to navigate by when we go about ’out there’.
 
As an artist and researcher, Jean-Pierre Roy scrutinizes history and could quite easily find information about people and events surrounding given objects, such as artwork, but he is left with an image defined by the perception of other individuals, their understanding and their context, which leaves a subjective image for posterity. 500 years of non-local context separate us and the direct passage is obliterated. Despite this fact, the paintings in “Certain of My Uncertainty” visualize his attempt to transcend the discrete locality of his own sensory position in order to attain clarity of an objective non-locality, all the while knowing it to be utterly impossible.
 
Jean-Pierre Roy possesses a superior ability to convey an inner frustration, expressed through his characters, who are desperately trying to communicate with the viewer using optical objects to dazzle us with their dilemma.
 
The exhibition shows ten spectacular oil paintings.
Jean-Pierre Roy will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven