”Knock the Wind” - Works on paper by Monica Cook & Jean-Pierre Roy

August 14 – September 12


Alle kender følelsen af at miste pusten, at benene forsvinder under os, og at verden pludselig er en helt anden for en stund. Det kan ske, når man fylder en helside artikel i The International New York Times, som Jean-Pierre Roy gjorde det med værket ”Nachlass” i sidste uge. Det kan ske, når man får et hårdt slag i maven af den stærke dreng i klassen. Og det kan ske gennem minder – i særdeleshed minder om barndommen både på godt og ondt. Og det er netop sidstnævnte univers, som Monica Cook og Jean-Pierre Roy inviterer os med ind i med udstillingen ”Knock the Wind”.

Vi takker i den grad ja til invitationen, for herinde finder vi et yderst interessant sammenkog af disse to kunstneres erindringer om alt fra mystiske fantasivæsener til filmiske dommedagsscener. Titlen er lånt fra Jim Henson, manden bag blandt andet The Muppet Show, Sesame Street og The Dark Crystal, der beskriver, hvorledes nogle særlige minder stadig kan vælte en bagover med meget stor kraft. Udstillingen ”Knock the Wind” er netop en gestus til mindet som begreb – et fænomen som vi alle bærer med os gennem livet.

Monica Cook, der er helt ny på galleriets vægge, præsenterer otte værker med grafit, gouache og akvarel på papir, der viser os alt fra fantasifulde dyr til selvbiografiske scenarier med nøgne kvinder, der interagerer på besynderlige måder. Der er en elegant undertone af naivitet og leg i værkerne, som alle stråler i sarte og feminine pastelnuancer.

Mens to kartoflers spirer mødes i en regnbue i ”Potato Connection”, ser vi i værket ”Lit” en nøgen kvinde sidde på soveværelsegulvet i færd med at tørre sit hår med en mærkværdig hårtørrer, der kører på majs-kraft. Cook indvier os i intime hverdagsrum, der i al sin enkelthed er fortryllende surrealistiske og fyldt med referencer til barndommens naive måde at sanse verden på. Det er nysgerrigt, fascinerende og yderst befriende!

Vi går fra de farverige nærbilleder hos Monica Cook til Jean-Pierre Roys monokrome panoramaer, hvor udelukkende grafit, i al sin enkelthed, dominerer de store papirflader. Med motivernes karakteristiske opbygning af gigantiske menneskefigurer, storslåede landskaber, arkitekturelementer, industri og geometri er vi ikke i tvivl om, at vi her står overfor værker skabt af Roys talentfulde hånd.

Med titler lånt fra halvt-erindrede filmreplikker fra Roys barndom, præsenteres en række værker, der rekonstruerer de narrative rum, som Roy gang på gang er vendt tilbage til som en kilde til visuel og emotionel erindring. I stedet for at sende os tilbage i tiden, så formår Roy her at trække sine minder ud af fortidens tåge, så de genoplives og genopleves lige her og nu. Mens Roy sætter spørgsmålstegn ved sansningens og hukommelsens struktur i uigennemskuelige dimensioner af tid og rum, tvinges beskueren til at samle stumperne til et personligt hele – en opgave, der synes umulig, men yderst interessant!

I en verden hvor rigtigt meget information er kortlagt, undersøgt og videnskabeligt bevist er mindet et åndehul, der baseres på følelser, fornemmelser og stemninger. Minder er ikke reproduktioner af hardcore facts. De er derimod rekonstruktioner, uafbrudt foranderlige og oftest materialiserede som luftige tanker.

I ”Knock the Wind” er vi så heldige at få minderne at se helt konkret visualiseret på papir. Roy og Cook åbner uden nogen form for kvælende nostalgi op for mindernes skattekammer og tager os gæstfrit med ind i deres visuelle hukommelse. Helt enkelt og ydmygt på papir får vi stærke subjektive minder at se, der sagtens kan tage vejret fra selv den mest hårdnakkede rationalist!

Udstillingen består af i alt tolv værker – otte værker med grafit, gouache og akvarel på papir samt fire værker med grafit på papir. Derudover præsenterer vi tre helt nye, dugfriske og eksklusive fotogravure tryk af Jean-Pierre Roys tegninger i begrænset oplag.

Jean-Pierre Roy ankommer til København torsdag d. 13. august og vil være tilgængelig for interviews. Roy er desuden til stede til fernisering fredag d.14. august. Kontakt Morten Poulsen for mere information på +45 33339396 eller [email protected].


Everyone knows the feeling of getting the wind knocked out of them. Your legs disappear underneath you, and the world suddenly feels completely different for a while. It can happen when you get a heavy blow in the stomach from the toughest boy in your class, and it can happen when you take up a full-page article in The International New York Times, as Jean-Pierre Roy did with his work “Nachlass” last week. But memories, good as well as bad, particularly good ones, do it the best. It is through this mnemonic lens that Monica Cook and Jean-Pierre Roy invite us in to their double show “Knock the Wind”.

A concoction of the two artists’ memories of everything from mystical fantasy creatures to cinematic and apocalyptic scenes, the show borrows its title from a quote by Jim Henson, the creator of The Muppet Show, Sesame Street and The Dark Crystal among others. His use of the phrase suggests the physical power of the immaterial rush of the remembrance of the past. The show “Knock the Wind” is a gesture to memory as a construct – a phenomenon that we all carry with us through life.

Monica Cook, on display for the first time in Gallery Poulsen, presents eight works with graphite, gouache and watercolor on paper. Here we see everything from imaginative animals to autobiographical scenarios with naked women interacting in peculiar ways. There is an elegant undertone of naivety and playfulness in the works – all in radiant, delicate and feminine pastel shades.

While two potatoes’ sprouts meet in a rainbow in “Potato Connection”, we see a naked woman sitting on the bedroom floor drying her hair with a remarkable hair dryer powered by corn in the piece “Lit”. Cook inaugurates us into intimate everyday spaces that are enchanting surreal and filled with references to how children meet and perceive the world with innocence and immediacy. It is curious, fascinating and extremely liberating!

We leave the colorful close-ups of Monica Cook and turn towards the monochrome panoramas of Jean-Pierre Roy where simple graphite dominates the large paper surfaces. With motifs characteristically built up by giant human figures, magnificent landscapes, architectural elements, industry and geometry, we do not doubt that we look at works made by the talented hand of Jean-Pierre Roy.

With titles drawn from half remembered lines from film of his childhood, Roy presents a series of images that reconstruct the narrative space he returned to over and over as a source of visual and emotional memory. In doing so, Roy does not send the viewer back in time, but brings these spaces up, out of the haze of past remembrance, and revivifies them for the here and now. Questioning the nature of perception, and the construction and recall of memory itself, Roy withholds an easy read of narrative space, forcing the viewer to compile the pieces into a personal whole.

In a world where an extremely large amount of information has been mapped, studied and proven scientifically, the memory is an oasis based on feelings, sensations and atmospheres. Memories are not reproductions of hardcore facts. Rather, they are reconstructions, changeable and often materialized as lofty thoughts.

Fortunately, in “Knock the Wind” we get to see the memories concretely visualized on paper. Without any kind of suffocating nostalgia Cook and Roy open up the chamber of the memories and welcome us into their visual memory. In a very simple and humble manner, merely on paper, we get to see strong subjective memories. Memories that easily can knock the wind out of even the most stubborn rationalist!

The show consists of twelve works – eight with graphite, gouache and watercolor on paper and four works with graphite on paper. In addition, we present three brand new and exclusive photogravure prints of Jean-Pierre Roy’s drawings in a limited edition.

Jean-Pierre Roy arrives Thursday August 13th and will be available for interviews. Roy is also present at the opening Friday August 14th. Contact Morten Poulsen more further information at +45 33339396 or [email protected].


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven