Mi Ju: "Within Blue"

October 6 - November 10


Blomsterknopper springer ud i takt med biernes sværmen om den søde nektar. Fuglene trækker sydpå i jagten på varmere himmelstrøg. Vilde dyr strejfer stille omkring i skoven, på lur efter næste bytte. Dybt nede i skovbunden myldrer insekter og mikroorganismer, mens de nedbryder kødet af rådne svampe og nedfaldne frugter.


Hvert eneste værk i udstillingen åbner sig som en kalejdoskopisk verden, hvor myriader af dyr og figurer konstant muterer og nye former åbenbarer sig. Intense farvepaletter og snørklede mønstre opstår og opløses om og om igen. Mi Ju suger os uhjælpeligt dybt ned i sit koralrev af fabeldyr i en visuel eksplosion af koloristiske dimensioner. Således er stemningen sat, når vi blænder op for efterårssæsonen med Mi Jus brusende forførende soloudstilling ”Within Blue”.

Dette er den tredje soloudstilling fra Mi Jus kyndige hænder i Gallery Poulsens regi. Efter mange år som en solid bestanddel af galleriets kunstnerhold og med udstillinger rundt om i USA, Korea og Danmark, er Mi Ju både velbevandret og veletableret på den internationale kunstscene. Vi kan derfor garantere et helt forunderligt og ganske overvældende udbrud, når utallige levende organismer hvirvler rundt i sværme, og bosætter sig i galleriet som deres nye fælles habitat.

”Within Blue” handler om sameksistensen mellem alle naturens levende organismer, der hver især bærer på en historie. Mi Ju har skabt en udstilling, der omdanner galleriet til et altomfattende koralrevssystem, sammensat af milliarder af farvestrålende mikroorganismer. I takt med, at vi bevæger os rundt i udstillingen, bliver det klart, at ikke én vinkel viser samme komposition. Både spidsfindige og genkendelige symboler ulmer i en vekselvirkning mellem kaos og organiserede hierarkier, og peger på klare referencer, Mi Ju har hentet blandt urgamle stammekulturer fra svundne tider, der ærede naturens spirituelle åbenbaringer.

Lader vi os først rigtigt hvirvle ind i Mi Jus visuelle formationer, får vi også øje på en række mikroskopiske symboler langt inde i lærredet, der ikke kun syder og bobler over af detaljerigdom. Den skarpe beskuer vil opdage, at der blandt ukontrollerbare fabeldyr og livgivende blomsterfrø gemmer sig et lag af Mi Jus familiære ophav, der efter mere end 10 år i USA emmer af både amerikansk og koreansk kulturel identitet.

Værket ”Birds on the Border” er Mi Jus fortælling om de to poler, der udgør den koreanske halvø. To fugle står ansigt til ansigt, næb til næb med et gennemborende blik, der afslører henholdsvis det sydkoreanske og nordkoreanske flag i deres pupiller. Hendes personlige erindringer af moderlandet såvel som brudstykker af hendes færden i sin omkringliggende verden skaber en personlig og vedrørende puls i hendes værker, der sitrer i insisterende frekvens.

Kom indenfor og lad dig fortabe fuldstændigt i Mi Jus uendelige kosmiske sammensurium af kaos, zen, fortid, nutid og ikke mindst fantasi.

Udstillingen viser 18 sprudlende akrylmalerier
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.


Flower buds bloom and bees swarm to get nectar. Birds migrate south chasing warm weather. Creatures roam the ground foraging and looking for prey. On the forest floor, insects and micro-organisms decompose the flesh of rotting mushrooms and fallen fruits.

Each piece in the exhibition opens up a kaleidoscopic world, where myriads of animals and figures constantly mutate, and new forms reveal themselves. Intense color palettes and intricate patterns occur and dissolve over and over again. Mi Ju draws us deeply into her coral reef of mythical creatures in a visual explosion of coloristic dimensions. Thus, the mood is set when we kick off the fall season with Mi Ju's roaringly alluring solo show "Within Blue".

This is the third solo show from the skillful hands of Mi Ju under the auspices of Gallery Poulsen. Having been a solid component in the artistic team of the gallery for many years and with exhibitions all over the US, Korea and Denmark, Mi Ju is both well-versed and well-established in the international art scene. We can therefore guarantee a marvelous and quite overwhelming outbreak of countless living organisms that swirl around in swarms as they settle inside the gallery as their new common habitat.  

"Within Blue" depicts the coexistence between all living organisms, each carrying a story. Mi Ju has created an exhibition that transforms the gallery into an extended coral reef system, composed of billions of colorant microorganisms. As we move around in the exhibition, it becomes clear that not one angle shows the same composition. Both refined and recognizable symbols simmer in an interaction between chaos and organized hierarchies, pointing out clear references, Mi Ju has found in ancient tribal cultures from bygone eras that honored nature's spiritual revelations.

Once we give in and let ourselves swirl into Mi Ju’s visual formations, we will start to notice a number of microscopic symbols far inside the canvas. The attentive viewer will discover that among uncontrollable fabled animals and life-giving flower seeds, a layer of Mi Ju’s family origins is hiding, which, after more than 10 years in the United States, embrace both American and Korean cultural identity.

"Birds on the Border" is Mi Ju’s tale of the two poles that constitute the Korean peninsula. Two birds sitting face to face, beak to beak with a piercing gaze, revealing respectively the South Korean and North Korean flag in their pupils. Her personal memories of the motherland as well as fragments of her moving about in her surrounding world create a personal and concerning pulse in her works that vibrate in insistent frequency.

Step inside and emerge yourself completely in Mi Ju’s endless cosmic concoction of chaos, zen, past, present and not least imagination.

The exhibition shows 18 vibrant acrylic paintings.
Contact the gallery at [email protected] or + 45 33 33 93 96 for further information.

 

Installation view 1
Installation view 2
Installation view 3
Installation view 4
Installation view 5
Installation view 6
Installation view 7
Installation view 8

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven