Mu Pan: ”Your Mother Should Know” 

August 12 - September 10

 
Det kommer ikke til at gå stille for sig, når Gallery Poulsen slutter sommersæsonen af med et brag og slår dørene op for slagmarken, hvor voldsomme stridigheder og skrækindjagende scenarier finder sted. I Mu Pans fabelagtigt blodige univers får vildskaben frit lejde. Som en glødende historiefortæller puster han liv i sine historier, i takt med at penselstrøgene rammer træpanelerne. Med en helt forbløffende sans for detaljer, afspejler hans visuelle udtryk både en dyb fascination af østasiatisk krigshistorie samt et iøjefaldende helstøbt håndværk.
 
Udstillingen ”Your Mother Should Know” byder på blodige magtkampe mellem racer, tidsaldre, kulturer og ikke mindst arter. Den kinesisk-amerikanske kunstner formår at visualisere intense krigsscener, så levende, at man foranlediges til at træde et skridt bagud for ikke at blive suget helt ind i orkanens øje.
 
Mu Pan er først og fremmest optaget af den episke fortælling, og fortrinsvist af den makabre slags. Han har for længst cementeret sig selv som en af kunstscenens sværvægtere med sine enestående detaljerede og groteske opgør mellem mennesker og dyr, som i denne udstilling tager form af fortidskæmper, fabeldyr og mutanter. Ved første øjekast viser udstillingen den ene absurde krigsscene efter den anden, men den gennemsyrede dystre satire er et skalkeskjul for Mu Pans afstandstagen og misbilligelse af verden omkring ham. Lige under overfladen gemmer sig en stribe fortællinger om opgør mellem mennesker, globale konflikter og undertrykte minoriteter.
 
Hvert værk er en brik i en større fortælling, der udspiller sig i Mu Pans bevidsthed, og som er den primære drivkraft i hans værkproduktion. Hver især fortæller de brudstykker af den overordnede historie, som Mu Pan udvikler værk for værk med
varierende tematiseringer.
 
Til denne udstilling har Mu Pan skabt serien ”Dinoasshole” som en forlængelse af hans forrige serie af kampklædte aber, der i værkerne repræsenterede historiske kinesiske krigsherrer. I Dinoasshole-serien er de store urdyr ligeledes blevet tilført menneskelig karakteristika og asiatiske ansigtstræk, der indikerer, at seriens underliggende fortælling handler om menneskets natur og udviklingen af menneskets historie.
 
Værket ”Dinoasshole chapter 4: Brachiosaurus” er en fortælling om racisme og menneskets indbyrdes kamp. Mu Pan har videreført de bladklædte aber fra forrige serie for at markere en relation og illustrere, at samtlige af hans værker er forbundne. Det femte værk i dinosaurserien; ”Dinoasshole chapter 5: Triceratops”, er et stærkt billede på minoriteternes kamp og viser indianerne som det historisk undertrykte mindretal i voldsomt opgør med ondsindede aliens. Mu Pan fremstiller i serien mennesket som jægeren, der jagter egne artsfæller, og siddestiller dem i værket ”Dinoasshole chapter 3: T.Rex” med den absolut mest frygtindgydende jæger over dem alle, den kødædende Tyrannosaurus Rex.
 
Glæd jer til at få et smugkig ind i Mu Pans forunderlige bevidsthed, hvor krig og lemlæstelse er hverdagskost. Det bliver voldsomt, blodigt og alt andet end kedeligt!
 
Udstillingen består af ni ækvilibristiske værker.
Mu Pan vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

It will not be a quiet affair when Gallery Poulsen finishes off the summer season with a bang and opens up for the battlefield, where violent conflicts and terrifying scenarios take place. In Mu Pan’s fabulously bloody universe, the ferocity flows freely. As an ardent storyteller, his stories take life as each brushstroke touches the surface of the wood panels. With an astonishing attention to detail, his visual expression reflects both a deep fascination with East Asian war history as well as a prominently seamless craftsmanship.
 
The exhibition ”Your Mother Should Know” features bloody power struggles between races, ages, cultures and particularly species. The Chinese-American artist is able to visualize intense war scenes so vivid that one is led to take a step backwards to avoid being completely sucked into the eye of the storm.
 
Mu Pan is primarily preoccupied with epic storytelling, and preferably of the macabre sort. He has long ago cemented himself as one of the art scene heavyweights with his remarkably detailed paintings of grotesque battles between humans and prehistoric animals, mutants and mythical creatures. At first glance, the exhibition shows one absurd war scene after another; however, the permeated gloomy satire is an expression for Mu Pan’s rejection and disapproval of the world he is surrounded by. Just below the surface lies a series of stories about confrontations between people, global conflicts and oppressed minorities.
 
Each work is a piece of a larger story that unfolds inside the mind of the artist, being the primary force in his work production. Work by work, we get fragments of the overall story, constantly developed by Mu Pan in various subjects.
 
For this exhibition Mu Pan has created the series ”Dinoassholes” as an extension of his previous series of riot monkeys portraying historic Chinese warriors. In the Dinoasshole-series the enormous prehistoric animals are similarly provided with human characteristics and Asian facial features, indicating an underlying story of human nature and the development of human history.
 
”Dinoasshole chapter 4: Brachiosaurus” is a story about racism and human rivalries. Mu Pan has brought the leaf-clad monkeys from his previous series to mark the connection and illustrate that each of his works are connected. The fifth work in the dinosaur series; ”Dinoasshole chapter 5: Triceratops”, is a powerful image of the struggles of the minorities, and shows Native Americans as a historically oppressed minority in violent combat with evil aliens. Mu Pan portrays man as the hunter who hunts his own kind, and in the piece ”Dinoasshole chapter 3: T.Rex” he compares them to the single most fearsome hunter of them all, the carnivorous Tyrannosaurus Rex.
 
You are in for an incredible sneak peek into Mu Pan’s marvelous mind, where war and mutilation is commonplace. It is going to be violent, bloody and anything but boring!
 
The exhibition consists of nine equilibristic works.
Mu Pan will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven