Survival of the Fittest

April 06 – May 12


Hvilke drifter driver os i det moderne samfund, hvor maden købes færdig og indpakket, hvor vi har adgang til en overflod af materielle ressourcer og alfapositioner indtages i cyberspace? Hvilke værktøjer og strategier bruger vi for at sikre vores overlevelse i den medievirkelighed, vi færdes i? Hvad opstår der i rummet mellem urinstinkter og kunstig intelligens?

I Nadia Plesners nye soloudstilling “Survival of the Fittest” smelter det fysiske og virtuelle rum sammen og vi inviteres indenfor i Plesners fængslende pixelerede univers af maleri, tegning, skulptur og installation, der tilsammen refererer til arternes overlevelse i de sociale mediers digitale fødekæde.

Til ”Survival of the Fittest” har Plesner skabt en række nye værker i direkte dialog mellem virkeligheden og den digitale verden. Kontrasten mellem det fysiske arbejde i hendes kunstneriske håndværk og den pixelerede effekt i fotografierne omdannet til perlemosaikker af forunderlig detaljerigdom, indbyder beskueren til at opleve værkerne fra forskellig distance. Betragtes billederne fra afstand, står de skarpt. Men i takt med, at vi nærmer os overfladen, aflæser øjet ikke længere perlerne som pixels, der på tæt hold udviskes og billederne bliver abstrakte.

Gennem sine værker undersøger Plesner menneskets rolle i den virtuelle tidsalder, hvor vi kan swipe os igennem alt fra krig og ødelæggelse til potentielle sexpartnere, madvarer og produkter. Den digitale skærm er blevet vores vindue til verden, hvorigennem vi spejler os, i ikke blot vores nærmeste kreds, men i millioner af mennesker. Skjult bag en facade af online personaer, skabt ud af vores egen fragmenterede virkelighed, positionerer vi os i samfundet som re-designede udgaver af os selv og det liv, vi lever.

Men befinder vi os egentlig i toppen af den digitale fødekæde eller har vi formået at skabe et virtuelt lag af vores eksisterende verden, hvor vi end ikke selv kan følge med?
I et evolutionært perspektiv overhalede mennesket samtlige arter i kapløbet mod toppen af fødekæden i sådan en fart, at vores omgivelser, såvel som mennesket selv, ikke kunne følge med. I dag lever vi i to parallelverdener, den fysiske og den virtuelle, mens vores hjerner og sind stadig er indkodet med et dyrisk urinstinkt i rollerne som samleren og jægeren. Hvordan sikrer vi vores egen overlevelse i et digitalt økosystem, som vi selv har skabt?

Selviskhed er en vigtig del af ethvert dyrs overlevelse: Vi er skabt til at tænke på os selv først og fremmest. Og det gør vi stadig, lige som alle andre dyr. Så hvor går grænsen mellem menneske og dyr?

Nadia Plesner vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.


What instincts drive us in a modern society where food is store-bought, ready-made and wrapped, where we have access to an abundance of material resources and alpha positions are taken in cyberspace? Which tools and strategies do we use to secure our survival in the media reality in which we move about? What occurs in the space between herd instincts and artificial intelligence?

In Nadia Plesner’s new solo exhibition ‘Survival of the Fittest’, the physical and virtual room converge and invite us into Plesner’s captivating pixilated universe of painting, drawing, sculpture and art installation which in unison refer to survival of the fittest in the digital food chain of social media.

For ‘Survival of the Fittest’ Plesner has created a number of new works in direct dialogue between reality and the digital world. The contrast between the physical work of her artistic craft and the pixilated effect of the photos converted into pearl mosaics of wondrous rich detailing, allures the viewer to experience the work at various distances. Viewed from a distance the images stand sharply. But as we move closer to the surface, the eye no longer read the pearls as pixels as they efface close-up, and thus the image becomes abstract.

Through her art, Plesner explores the role of humanity in the virtual age where we can swipe through anything: from war and destruction to potential sex partners, food and products. The digital screen has become our window to the world through which we reflect ourselves, not only in our closest circle but in millions of people. Hiding behind a shield of online personas created from our own fragmented reality, we position ourselves in society as redesigned versions of ourselves and the life we are living.

But are we in fact positioned on top of the digital food chain or have we managed to create a layer of our existing world where even we cannot keep up? From an evolutionary perspective, the human species outran all other species in the race to the top of the food chain in such a pace that neither our environment nor man were able to keep up. Presently, we live in two parallel worlds – the physical and the virtual whereas our brains and minds are still encoded with animal instincts in the roles as respectively the food gatherer and the hunter. How do we secure our own survival in a digital ecosystem created by ourselves?

Selfishness is vital for the survival of any animal. We were created to look out for ourselves first and foremost. And we still do, just as all animals do. Then, where do we draw the line between man and animal?

Nadia Plesner will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or + 45 33 33 93 96 for further information.

FACEBOOK EVENT


 

"Survival of the Fittest" 2018, mixed media, 30 x 45 x 130 cm, 12 x 18 x 51 in
"Junction" 2017, oil on cardboard, 26 x 28 cm, 10 x 11 in
"Darwin Diaries I" 2017, bead mosaic, 120 x 210 cm, 47 x 83 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven