New York Academy of Art & Gallery Poulsen: "Graduates 2017"

August 18 – September 16


Det er med stor begejstring, at vi sparker sensommeren i gang med udstillingen ”Graduates 2017” – en årligt tilbagevendende begivenhed, vi har set frem til at præsentere. For tredje år i træk har vi nøje udvalgt og håndplukket seks knivskarpe, talentfulde dimittender fra det velrenommerede kunstakademi New York Academy of Art (NYAA). Efterspørgslen på de nyeste og mest innovative tendenser, der spirer frem på New Yorks pulserende kunstscene er på sit højeste, og vores kollaboration med NYAA giver os muligheden for at kunne introducere seks lovende unge kunstnere indenfor vores egen kuratoriske ramme, hvorfra deres talent virkelig kan få lov at blomstre.
 
I tæt samarbejde med Peter Drake (Dean of Academic Affairs) og Wade Schuman (Director of Painting) fra NYAA, har vi inviteret Benjamin Craig, Jessica VanDenburg, Jorge Vascano, Lilla Dent, Rebecca Orcutt og Sarah Szabo til at indtage Den Brune Kødby med perspektivrige malerier, solide farvepaletter og begavede tankespind. ”Graduates 2017” viser ikke blot et udsnit af, hvad der rører sig i New York lige nu, men seks forskellige visuelle universer, der smelter sammen i rummet og udfolder sig for øjnene af os. En gensidig underliggende melankolsk stemning både drager og forcerer os til at træde ind i genkendelige scener fra hverdagen, men under overfladen ulmer det.
 
Kontrastfyldte og polariserede relationer er et gennemgående tema i udstillingen. Kontrasterne er i særdeleshed præmissen i Benjamin Craigs to værker, hvor det manuelle og intellektuelle, det klare og det dunkle, forudsigeligheden og det arbitrære opstår bag et subtilt slør, der dækker over en dyrisk, rå fortælling, overladt til beskueren at aflæse.
 
Jessica VanDenburg og Lilla Dent opererer begge med en temporal tilgang præget af nostalgi og tungsind. VanDenburgs Americana-serie, skabt af ikoniske og symbolske amerikanske billeder, viser arbejderklassen, der tidligere fremstod monumental og heroisk, men som nu står tilbage kriseramt og i forfald. Hvor blev den amerikanske drøm af?
Dents magiske, nostalgiske, endog uhyggelige rum, sender os helt tilbage til barndomsværelset – et sted der emmer af både fortrolighed og dæmrende mærkværdighed i takt med, at vi distancerer os fra fortiden. Men efterlader vi det nogensinde helt?
 
Omdrejningspunktet for Jorge Vascanos portrætserie er en vedvarende nysgerrighed og fascination af den smukke kompleksitet, der udgør mennesket. Gennem en diversitet af udtryk, materialer og personligheder udforsker han de flygtige indre kvaliteter, der gør os unikke. Portrætterne bliver personificerede kanaler, hvorigennem både Vascano og vi kan opdage vores egne træk afspejlet i deres.
 
Rebecca Orcutts fem oliemalerier skildrer hverdagens absurditet og fiaskoer, særligt i relationerne mellem mennesker. I forskellige patetiske situationer synes personerne at være bestemt til at fejle, men trods det forsøger de alligevel at finde en mening, og synker derfor ned i en håbløs uendelig venteposition.
På Sarah Szabos lærreder oplever vi ligeledes mennesker placeret i isolerende omgivelser. Med silkebløde penselstrøg mestrer Szabo at skabe et surrealistisk landskab af visualiseret videnskab, der i sin farveskala fremstår guddommeligt delikat.
 
Byd velkommen til vores seks sprøde og dugfriske talenter fra The Big Apple og grib muligheden for at følge dem helt fra starten!
 
Udstillingen består af 16 blændende værker på lærred, panel og metalbeklædning.
Kunstnerne vil være til stede til ferniseringen fredag d. 18. august kl. 17:00-19:00
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.
It is with great pleasure that we kick off the fall season by introducing ”Graduates 2017” – an annual recurring exhibition concept we have been looking forward to presenting. For the third consecutive year, we have carefully selected and handpicked six razor-sharp, talented graduates from the renowned New York Academy of Art (NYAA). The high demand for the latest and most innovative trends emerging on New York's vibrant art scene is increasing and our collaboration with NYAA gives us the opportunity to announce six promising young artists within our own curatorial framework from which their talent can really blossom.
 
In close collaboration with Peter Drake (Dean of Academic Affairs) and Wade Schuman (Director of Painting) from NYAA, we have invited Benjamin Craig, Jessica VanDenburg, Jorge Vascano, Lilla Dent, Rebecca Orcutt and Sarah Szabo to conquer the Brown Meatpacking District with well-crafted perspectives, solid color palettes and clever figments. Not only does "Graduates 2017" show an extract of what is trending in New York right now, but also, six different visual realms merge together and unfold before our eyes. A mutual underlying melancholy draws us in as well as urge us to enter seemingly recognizable scenes from everyday life. But underneath the surface, something is smoldering.
 
Contrasting and polarized relationships are ongoing themes in the exhibition. Particularly naturally occurring contrasts are the main premise of Benjamin Craig's two pieces, where the manual and intellectual, the clear and the dark, predictability and arbitrary arise from a subtle veil, covering a brutish raw story, left for the viewer to decipher.
 
Jessica VanDenburg and Lilla Dent both operate with a temporal approach, characterized by nostalgia and despair. VanDenburg’s Americana series, created by iconic and symbolic American images, are memories fused with brand name image of an emerging American culture of the time. The working class is no longer seen as a heroic monumental figure, but a struggling social class set against a post war time era. What happened to the American dream?
Dent's magical, nostalgic, even uncanny space, transfers us back to our childhood bedroom - simultaneously of great familiarity and dawning strangeness, as we distance ourselves from the past. But do we ever fully leave it behind?
 
The focal point of Jorge Vascano's series of portraits is a persistent curiosity and fascination with the beautiful complexity that comprise a human being. Through a variety of expressions, materials and personalities, he explores the ambiguous inner qualities that make us unique. His portraits become personalized channels through which both Vascano and we can find traits of our own reflected in theirs.
 
Rebecca Orcutt’s five oil paintings depict absurdity and failures of daily life, particularly in the relationships between individuals. In different pathetic situations, these figures seem destined to fail, but they still try to find meaning and therefore sink into a hopeless infinite waiting position.
In Sarah Szabo's canvases we continue to experience people placed in isolated environments. With silky brush strokes, Szabo masters to create a surreal landscape of visualized science, in a color scale that make them appear divinely delicate.
 
Bid a warm welcome to our six emerging talents from The Big Apple and grab the opportunity to follow them right from the start!
 
The exhibition consists of 16 dazzling paintings on linen, panel and metal sheathing.
The artists will be present at the opening on Friday August 18th from 5-7pm.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Rebecca Orcutt: "Some Place We Said We’d Go" 2017 Oil on canvas 122 x 183 cm, 48 x 72 in
Jorge Vascano: "Crossing the Bridge" 2016 Oil on linen 152 x 127 cm, 60 x 50 in
Jessica VanDenburg: "The Aftermath" 2017 Oil on linen 244 x 183 cm, 96 x 72 in
Lilla Dent: "Transition" 2017 Multimedia on paper 152 x 213 cm, 60 x 84 in
Sarah Szabo: "Rise of Life" 2017 Oil on linen 122 x 158 cm, 48 x 62 in
Benjamin Craig: "GOAD" 2017 Oil on linen 300 x 89 cm, 118 x 35 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven