Graduates 2016

September 16 - October 8


For et år siden slog vi dørene op for et helt nyt udstillingskoncept, da vi i samarbejde med det velrenommerede kunstakademi New York Academy of Art (NYAA) håndplukkede tre lovende talenter, der fik muligheden for at vise deres værd i Gallery Poulsen. Udstillingen var ikke blot en bragende succes, men flere af kunstnere kan atter opleves, når de viser deres soloudstillinger i 2017.
 
Vi har derfor endnu engang rettet et skarpt blik over Atlanten, hvor vi med et kyndigt øje og glubende nysgerrighed har gennemtrevlet NYAAs store talentpulje i søgen efter de absolut bedste og mest lovende upcoming kunstnere. I givtigt samråd med Peter Drake (Dean of Academic Affairs) og Wade Schuman (Director of Painting) er valget faldet på fire unge stjernefrø. Angela Gram, Jaclyn Dooner, Taylor Schultek og Jiannan Wu besidder hver især et helt særpræget kunstnerisk udtryk af ’je ne sais quoi’ – en tydelig distinktiv kvalitet i deres arbejde.
 
Med udstillingen ”Graduates 2016” giver vi et direkte indblik i, hvad der rører sig blandt de helt unge på den stærkt pulserende kunstscene i New York, når Dooner, Gram, Schultek og Wu indtager udstillingsrummet med skarpe, figurative perspektiver og øjensynlig teknisk snilde. De har formået at skabe fire unikke universer, der komplimenterer hinanden særdeles godt. På tværs af æstetisk tilgang og personlige udtryk opstår en række hemmelige rum i udstillingen, som publikum inviteres til at snige sig ind i. Døre, vinduer, gange, tomme gader og fragmenterede virkeligheder skaber tilsammen en tillokkende mystik, der tvinger os til at stille spørgsmålstegn ved det umiddelbart genkendelige.
 
Ved første øjekast bærer Jaclyn Dooners værker præg af at være smukke perspektivmalerier, men hun byder på mere end blot, hvad øjet ser. Dooner er meget optaget af at skabe rum, hvor kontraster kan opstå: Nærvær og fravær, fortid og nutid, lys og skygge. Ubesværet leger hun med modsætningerne, der kommer til syne i hendes afdæmpede og begrænsede farvevalg. Vi ser kun et udsnit af hendes rum, hvilket giver os følelsen af at stå og lure direkte ind i intimsfæren i nogens hjem.
 
Angela Gram arbejder ligeledes med fragmenter af en ellers genkendelig virkelighed, dog i ordets bogstaveligste forstand. Gram har skabt fire forvrængede værker af en ellers naturlig verden, der splittes i mærkelige og surrealistiske figurer. Hun udfordrer vores gængse opfattelse af den maleriske natur. Her er ikke blot tale om et æstetisk spredt puslespil, men i de mange lag oplever vi naturens vildskab, der brik for brik blive spredt ud i en moderne vestlig kontekst.
 
På Taylor Schulteks lærred mødes virtual reality med graffitikulturen i et meget fint visuelt sammenkog. Med sikker pensel illustrerer han en række tilsyneladende øde gyder og forladte rum. De diskret indlejrede, men dragende glimt af lys afslører dog, at der ikke er tale om komplet mennesketomhed. Tværtimod er de et udtryk for menneskets aftryk på verden. De enkelte lysstrejf varsler liv lige rundt om hjørnet, inde bag døren og dér under trappen.
 
Med det underjordiske rum som omdrejningspunkt, har kinesiske Jiannan Wu skabt et imponerende skulpturelt bygningsværk af dimensioner. En fantastisk detaljeret halvanden meter høj metrostation har indtaget udstillingsrummet. Under titlen ”New York New York” er værket elegant udformet som et storslået klassik relief, men den skarpe beskuer vil hurtigt bemærke satiren i de mange scenarier, der udspilles i skulpturens fire niveauer. Metroen er blevet et fast samlingspunkt for et væld af mennesker, der på tværs af samfundslag sidder skulder mod skulder, indtil de forlader denne midlertidige virkelighed og returnerer til deres egen dagligdag uden at se tilbage.
 
Glæd jer til at opleve endnu en sprød bid af New York, når vi serverer fire nye stjernefrø og giver jer muligheden for at være med fra start!
 
Udstillingen består af 12 oliemalerier og to skulpturelle værker.
Alle fire kunstnere vil være til stede til ferniseringen fredag d. 16. september kl. 17:00-19:00
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

One year ago, we presented a brand new exhibition concept in collaboration with the renowned art academy New York Academy of Art (NYAA) where we handpicked three promising talents and gave them the opportunity to show their skills in Gallery Poulsen. Not only was the exhibition a resounding success, several of the artists will return to show their solo exhibitions in 2017.
 
Thus, we have once again looked across the Atlantic, thoroughly scrutinizing the talent pool of NYAA with proficient eyes and ferocious curiosity in our search for the absolute best and most promising upcoming artists. Having consulted Peter Drake (Dean of Academic Affairs) and Wade Schuman (Director of Painting), we chose to invite four bright young talents. Angela Gram, Jaclyn Dooner, Taylor Schultek and Jiannan Wu each possess a very distinct artistic expression of ’je ne sais quoi’ – a clear and remarkable quality in their work.
 
With the exhibition ”Graduates 2016” we give you direct insight into the latest trends among the young art in the highly vibrant art scene in New York, when Dooner, Gram, Schultek and Wu take on the gallery space with their sharp figurative perspectives and evident technical skills. They have managed to create four unique realms that compliment each other extremely well. Across aesthetic approach and personal expression emerges an array of hidden spaces in the exhibition, which the audience are invited to sneak into. Doors, windows, hallways, empty streets and fragmented realities create an alluring mystique that compels us to question the otherwise recognizable.
 
At first glance, Jaclyn Dooner’s works seem characterized as beautiful perspective paintings, but she offers more than what meets the eye. Dooner is very preoccupied with creating spaces where contradictions occur: presence and absence, memory and present moments, light and shadow. She plays effortlessly with the contradictions that occur by using a limited and subtle color palette. We see only a small part of the entire room, giving us a feeling of lurking directly into the intimate space that is someone’s home.
 
Angela Gram is similarly working with fragments of an otherwise identifiable reality, however, in a more literal sense. Gram has created four distorted works of an else ways natural world that she splits into strange and surreal shapes. She challenges the way we understand the picturesque scenery. This is not merely an aesthetic scattered puzzle, but in her many layers we experience nature's savagery, which is spread out in a modern Western context, piece by piece.
 
Virtual reality meets graffiti culture in a very fine visual concoction in Taylor Schultek’s canvas. With a firm brush he illustrates a number of seemingly deserted alleys and abandoned spaces. The discreetly embedded, yet alluring glimmers of light reveal, however, that they are not desolated spaces. On the contrary, they are an expression of man's imprint on the world. Each beam of light heralds life just around the corner, behind the door and right there under the stairs.
 
With the underground space being his focal point, Chinese Jiannan Wu has created an impressive sculptural edifice of great dimensions. A fantastic detailed 60-inch tall underground station has captivated the gallery space. The piece titled "New York New York" is elegantly created as a magnificent classical relief, but the keen observer will quickly note the satire within the many scenarios played out in the four levels of the sculpture. The subway has become a regular space for a multitude of people, across all levels of society, seated shoulder to shoulder, until they leave this temporary reality and return to their daily lives without looking back.
 
You are in for a deliciously crisp slice of New York, when we serve four new talents, and thereby give you the opportunity to get involved from the very beginning!
 
The exhibition consists of 12 oil paintings and two sculptures.
All four artists will be present at the opening on Friday September 16th from 5-7pm.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Jaclyn Dooner: "15 Seville Ave, Chair" 2016 Oil on linen 46 x 61 cm, 18 x 24 in
Taylor Schultek: "A Means to Overcome" 2016 Oil on board 40.5 x 51 cm, 16 x 20 in
Angela Gram: "Fawn" 2016 Oil on canvas 76 x 76 cm, 30 x 30 in
Jiannan Wu: "New York New York" 2016 Resin 28 x 129.5 x 152 cm, 11 x 51 x 60 in
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven