Nicola Verlato invitational Show with Ian Ingram

March 30 - April 27


Gallery Poulsen tager hul på foråret med en helt særlig dobbeltudstilling, der vil transformere det fredelige gamle hjørne af Staldgade til en sagnomspunden arena, hvor naturens oprør mod menneskeheden udspiller sig. Til at lede slagets gang har vi overrakt tøjlerne til en af vores tunge mestre, Nicola Verlato. Side om side med et ganske nyt navn i Gallery Poulsen regi, amerikanske Ian Ingram, præsenterer begge kunstnere deres vinkel på en enestående fortælling om naturens geometri og skildringen af menneskekroppen i to parallelle udstillinger.

Nicola Verlatos hovedværk ”Actaeon” deler titel med den græske myte af samme navn, hvor jægeren Actaeon ved et tilfælde får et glimt af den afklædte gudinde Artemis, der bader i skoven. I vrede forvandler hun Actaeon til en hjort og dømmer ham til forfald som bytte for sine egne jagthunde, der frådende sønderriver ham. Naturens oprør mod mennesket samt ideen om, at vores civilisations forhold til naturen og vores egen indre natur er fuldstændig forvrænget, er et gennemgående narrativ, Verlato fortæller i seks kapitler henover tre oliemalerier og tre tegninger.

Vi får desuden et fuldstændig unikt indblik i Nicola Verlatos helt enestående metode i et videoværk, der tager os med i processen, hvori han skulpterer sine fortællinger i 3D, så ikke én eneste kropsdel, linje eller fiber undslipper den geometriske rekonstruktion af virkeligheden.

Gennem mere end 20 år har Ian Ingram stået foran spejlet i intens forundring over den levende skabning af cellestruktur, der i millioner af år har udviklet sig, og nu stirrer tilbage på ham inde fra spejlets dyb. Han har studeret overfladen af sit ansigt i et gentagende manisk vanvid indtil han begyndte at se gennem overfladen. Det genkendelige ansigt banede pludselig vej for landskaber af cellemønstre og flersidet symmetri, og snart lod han sig altopsluge af den summende masse bag spejlbilledet, der udgør hans selvportrætter, såsom værket “Breached”, og beskriver et ‘selv’, der ikke rummes i en krop.

Ian Ingrams portrætserie af hænder fungerer som spejle i sig selv. På det flade lærred ser vi refleksionen af den hånd, der har skabt dem. Hans mindre malerier viser en venstre hånd, malet af den højre, samt en højre hånd malet af den venstre. Disse er ikke blot billeder af hænder, men et portræt af det sind, der har skabt dem.

Udstillingen viser værker på lærred, papir og video
Nicola Verlato og Ian Ingram vil begge være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information


Gallery Poulsen kicks off the spring with an extraordinary double exhibition that will transform the tranquil old corner of Staldgade into a legendary arena, where nature’s rebellion against humanity unfolds. To take the lead, we have handed over the reins to one of our significant masters, Nicola Verlato. Alongside Ian Ingram, a brand-new name in Gallery Poulsen context, both artists present their perspective on a unique tale of nature’s geometry and the depiction of humanity in two parallel exhibitions.

Nicola Verlato’s main piece “Actaeon” shares its title with the Greek myth about the hunter Actaeon, who accidentally catches a glimpse of the undressed goddess Artemis bathing in the forest. In anger, she turns Actaeon into a deer and condemns him to decay as a prey to his own dogs, tearing him to pieces with froth. Nature's rebellion against man and the idea that our relationship with nature and our own inner nature are completely distorted is a common narrative, Verlato recounts in six chapters over three oil paintings and three drawings.

We furthermore get a unique insight into Nicola Verlato's peerless method in a video work that takes us through the process, in which he sculpts his story lines in 3D so not one single body part, line or fiber escapes the geometric reconstruction of reality.

For more than 20 years, Ian Ingram has stood in front of the mirror in intense wonder of the vibrant cellular creature, evolving for millions of years, now staring back at him from within the depth of the mirror. He has studied the surface of his face in a repetitive manic madness until he began to look through the surface. The familiar face suddenly paved the way for landscapes of cellular patterns and multiple symmetry to appear, and soon he let himself completely immerse by the buzzing mass behind the mirror image, which constitutes his self-portraits, and describes a "self" that is not contained within a body.

Ian Ingram’s portraits of hands act as mirrors themselves. On the flat canvas we see the reflection of the hand that has created them. His smaller paintings show a left hand, painted by the right, and a right hand painted by the left. These are not just images of hands, but a portrait of the mind that has created them.

The exhibition shows works on canvas, paper and video
Nicola Verlato and Ian Ingram will both be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or phone + 45 33 33 93 96 for further information


 

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven