Taylor Schultek: ”Chronos”

November 17 - December 21


Vi markerer denne sidste del af året med en forrygende flot soloudstilling, når vi slår dørene op til Taylor Schulteks verden af øde gyder, faldefærdige baggårde og maskerede drenge, der i fuld vitalitet breakdancer hen over lærredet.
 
Taylor Schultek har skabt hvert enkelt værk i et hyperkomplekst udformet arkitektonisk grid. Brik for brik, som en kunstnerisk bygmester, konstruerer han sine værker i systematiske lag, baseret på helt klassiske geometrisk udformede perspektivtegninger. Herfra kommer hans virtuelle sfærer langsomt til syne, og med fast hånd og stålfast blik tager han os med direkte ind i hans filosofiske laboratorium, hvor refleksionerne får frit spil. Hans undersøgende penselstrøg udforsker tidens natur og menneskets forhold til de rum, vi bevæger os i, som hviskende kalder på os med lokkende stråler af kraftfuldt neonlys.
 
Titlen ”Chronos” har Schultek lånt fra den græske mytologi, hvor Chronos er personificeringen af tid, der kyndigt vogter over den lineære, kronologiske tidslinje. Som en nostalgisk programmør er bevarelsen af tid et fænomen, der i udpræget grad optager og præger hans værkproduktion. Schulteks virtuelle verdener bliver på lærredet de årer, hvorigennem der løber en sporadisk strøm af øjebliksbilleder og begivenheder fra hans egen hukommelse, som i et visuelt remix skaber en sammenhængende virkelighed – en udvidet nutid bygget op af fortidens krystalliserede brudstykker. At gå rundt i Taylor Schulteks soloudstilling er som at bevæge sig rundt i et øjebliksbillede af hans erindringer.
 
Rummet spiller en helt altafgørende rolle i udstillingens tre portrætter, hvor maskerede figurer roterende bevæger sig i fuld vigør, men samtidig ubevidst fastlåses i en tidsstruktur, som rummet subtilt danner ramme om. De tre figurer præsenterer tilsammen Taylor Schulteks visuelle fortolkning af den engelske filosof, John Lockes erkendelsesteori om, at mennesket er født uden bevidsthed, men langsomt opbygges lag for lag i takt med, at de oplever verden og forholder sig til den.
 
I udstillingens største værk ”B Theory / Superposition” møder vi Eternalisten, en figur der befinder sig i et uendeligt rum, bygget af fortidens øjeblikke. Schultek tager udgangspunkt i filosofien om et uforanderligt blokunivers, hvor oplevelser i tid og rum ikke forårsager hinanden, men i stedet stykkes sammen som et puslespil.
 
Figuren med den gule hovedbeklædning i værket "Presentist's Point of Reference" befinder sig i et ekstremt lavt rum, der begrænser beskueren i at observere noget som helst udenfor synsfeltet. Dette er nutidens perspektiv – en figur hvis virkelighed udelukkende udspiller sig i dette øjeblik. I "Quasi-Location" befinder den blåmaskerede figur sig et sted imellem, som en båd, der lader sig flyde med strømmen ned ad en målrettet sti af frihed fra alle restriktioner.
 
Tag med på opdagelse i Taylor Schulteks uendelige rum, der gennem dunkle porte, trappegange og korridorer, fører os helt ind i hans dybsindige tankespind, hvor tiden står helt stille!
 
Udstillingen viser 13 formidable oliemalerier.
Taylor Schultek vil være til stede til ferniseringen og tilgængelig for interviews.
Kontakt galleriet på [email protected] eller tlf. + 45 33 33 93 96 for nærmere information.

We mark this final part of the year with an tremendously beautiful solo show, when we open the doors to Taylor Schultek's world of desolate alleys, dilapidated back yards and masked boys, vitally breakdancing across the canvas.
 
Taylor Schultek has created every single artwork in a hyper complex architectural grid. Piece by piece, as an artistic contractor, he constructs his works in systematic layers, based on classical geometrically designed perspective drawings. From here, his virtual spheres slowly come to light, and with a steady hand and firm eyes, he takes us directly into his philosophical laboratory, where the reflections float freely. His exploratory brush strokes examine the nature of time and the human relationship with the spaces in which we move, that whispering call us with enticing rays of powerful neon lights.
 
The title ”Chronos” is elegantly borrowed from Greek mythology, where Chronos is the personification of time, who carefully watches over the linear chronological timeline. As a nostalgic programmer, the preservation of time is a phenomenon that clearly captures and influences Schultek’s body of work. On canvas, his virtual worlds become the vessels through which runs a sporadic flow of snapshots and events from his own memory. In a visual remix, he creates a coherent reality - an expanded present time built from the crystallized fragments of the past. Walking around in Taylor Schultek's solo exhibition is like moving around in a snapshot of his memories.
 
Spaces play a crucial role in the exhibition's three portraits, where masked figures move in full vigor, but at the same time, are unknowingly locked in a time structure, framed but the subtlety of space. The three figures jointly present Taylor Schultek's visual interpretation of the English philosopher John Locke's epistemology of man being born without consciousness, but slowly builds layers upon layers as they experience the world and relate to their surroundings.
 
In the exhibition's largest work "B Theory / Superposition" we meet the Eternalist, a figure placed in an infinite space built of past moments. Schultek illustrates the philosophy of an immutable block universe, where experiences in time and space do not cause each other, but rather fit together as a jigsaw puzzle.
 
The figure with the yellow headscarf in "Presentist's Point of Reference" is placed in an extremely shallow space, restricting the viewer from observing anything beyond the line of sight. This is the perspective of the Presentist - a figure whose reality exclusively unfolds in this current moment. In "Quasi-Location" the blue figure is placed somewhere in between, existing like a boat floating down the stream through a determined path of freedom from all restrictions.
 
Discover the infinite spaces of Taylor Schultek, through gates, stairs and corridors leading us all the way into his ingenious mind, where time stands still!
 
The exhibition shows thirteen formidable oil paintings.
Taylor Schultek will be present at the opening and available for interviews.
Contact the gallery at [email protected] or tel. + 45 33 33 93 96 for further information.

Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view
Installation view

Din vare er nu tilføjet til indkøbskurven